การเมือง

ถอด "สูตร" เขตเลือกตั้ง

18 มกราคม 2020 เวลา 9:54
ถอด "สูตร" เขตเลือกตั้ง
เปิดอ่าน 629

เป็นบันไดอีกหนึ่งขั้นต่อการวาง "เขตเลือกตั้ง" เตรียมความพร้อมรองรับจัดเลือกตั้งท้องถิ่นอีกไม่ช้า

 

เป็นความคืบหน้าอีกระดับต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต0012/ว 41 ลงวันที่ 15 ม.ค.2563 ไปยังผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัด และกทม. เพื่อแจ้งเรื่อง "แนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น"

 

ภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้ประกาศใช้ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กกต.จึงออกหลักเกณฑ์ครั้งนี้ เพื่อกำหนดให้กกต.ทุกจังหวัด ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ข้อมูลจำนวนประชาชนตามที่ ผอ.ทะเบียนกลางประกาศไว้ เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2562  

เริ่มจากการวางแนวเขตแต่ละท้องที่ให้เป็น "เขตเลือกตั้ง" โดยยึดจากแนวภูมิประเทศตั้งแต่ ถนน ตรอก ซอย แยก คลอง บึง แม่น้ำ จากนั้นจัดทำรูปร่างแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ พร้อมแผนที่การแบ่งเขคแต่ละรูปแบบ ที่สำคัญในจำนวนประชากรแต่ละเขตเลือกตั้งต้องใกล้เคียงกันมากที่สุด หรือมีผลต่างจำนวนประชากรระหว่างเขตเลือกตั้งไม่เกินร้อยละ 10 

 

ส่วนบุคคลกรที่ต้องสำรวจแนวแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น กกต.กำหนดให้มาจากตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และเทศบาลพัทยา ประเภทละ 1 คนซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์สรรหาผู้แทนตามที่ กกต.จังหวัดกำหนดเท่านั้น

 

นอกจากนี้ต้องเพิ่มการ "มีส่วนร่วม"  โดยการประกาศให้ประชาชน มาแสดงความคิดเห็นต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกเทศสภาเทศบาล และสภาเมืองพัทยา โดยนำความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้งในครั้งนี้ เรียงตามความเหมาะสม 3 รูปแบบที่จัดทำไว้ แต่ในหนังสือยังเปิดโอกาสเสนอรูปแบบอื่นเพิ่มเติม ให้กกต.ได้พิจารณาด้วย

 

ที่สำคัญ กกต.ได้กำหนดให้เคาะ 2 พื้นที่เป็นส่วนแรกต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งจัดส่งมาก่อนวันที่ 14 ก.พ.2563 ส่วนรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศสภาเทศบาล และสภาเมืองพัทยา ต้องจัดส่งก่อนวันที่ 28 ก.พ.2563 

 

เมื่อเปิด "สูตรคำนวณ" หาผลต่างของจำนวนประชากรต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งนี้ ให้นำจำนวนประชากรของเขตเลือกตั้งที่มากที่สุดจากแต่ละอำเภอ ลบด้วยจำนวนประชากรของเขตเลือกตั้งที่น้อยที่สุดของอำเภอนั้น เมื่อได้ผลลัพธ์เท่าใดนำไปคูณด้วย 100 แล้วนำผลลัพธ์มาหารด้วยผลบวกจากจำนวนประชากรของเขตเลือกตั้งที่มากที่สุด กับจำนวนประชากรของเขตเลือกตั้งที่น้อยที่สุดของอำเภอดังกล่าว เพื่อคำนวณหา "ตัวเลข" ประชากรตาอเขตเลือกตั้งไม่ให้เกินร้อยละ 10 ตามที่ กกต.กำหนดไว้

 

เป็นบันไดขั้นต่อไปต่อการจัดวาง "เขตเลือกตั้ง" เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้กลับมาในอีกไม่ช้า.

.

 

 


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน