การเมือง

ฮือฮากว่า “กลาโหม” กินบ๊วยอันดับความโปร่งใสจาก 20 กระทรวง

10 ธันวาคม 2019 เวลา 15:32
ฮือฮากว่า “กลาโหม” กินบ๊วยอันดับความโปร่งใสจาก 20 กระทรวง
เปิดอ่าน 1,368

เปิดผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฉบับเต็ม กระทรวงทบวงกรมไหนขึ้นแท่นตกบัลลังก์

 

9 ธันวาคม ที่ผ่านมา “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)

 

โดยเป็นที่ฮือฮา เมื่อปรากฏว่า “กองทัพบก” ได้ที่ 1 รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการกำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเภท“กรมหรือเทียบเท่า”  97.96 คะแนน ตามด้วยกรมที่ดิน 95.99 คะแนน  และสำนักงานกิจการยุติธรรม 95.76 คะแนน

 

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการกำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปี 2562 มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน รวมทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน

 

ประกอบด้วย องค์กรอิสระ (5) องค์กรศาล (3) องค์กรอัยการ (1) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา (3) ส่วนราชการระดับ กรม (144) องค์การมหาชน (40) รัฐวิสาหกิจ (54) หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ (28) กองทุน (8) สถาบันอุดมศึกษา (83) จังหวัด (76) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (7,852) รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่ขอเข้าร่วม (2)

 

มีหน่วยงานเข้ารับรางวัล อาทิ ประเภทเทศบาลตำบล 1. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 98.82 คะแนน 2.เทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน 98.32 คะแนน เทศบาลตำบลดอนศิลา จังหวัดเชียงราย 97.31คะแนน 3.เทศบาลตำบลเวียง จังหวัดเชียงราย 96.44 คะแนน

 

รัฐวิสาหกิจ 1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 99.06 คะแนน 2.การกีฬาแห่งประเทศไทย 97.62 คะแนน 3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 96.43 คะแนน 4.ธนาคารออมสิน 96.31 คะแนน เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ITA พ.ศ. 2562 สามารถจำแนกตามสังกัดกระทรวงของแต่ละหน่วยงาน จะพบว่าในบรรดา 20 กระทรวงนั้น กระทรวงการคลังมีคะแนนดีที่สุด โดยเข้ารับการประเมิน 31 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย 90.04 เปอร์เซ็นต์ มีหน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์อยู่ที่  93.55 เปอร์เซ็นต์

 

 

ตามด้วยกระทรวงวัฒนธรรม 9 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย 89.59 เปอร์เซ็นต์ หน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ 77.78 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ 3 ได้แก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย  89.44 เปอร์เซ็นต์ หน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ 100.00 เปอร์เซ็นต์

 
 

ส่วนกระทรวงที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำ 1.กระทรวงกลาโหม เข้ารับการประเมิน 8 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย 85.05 เปอร์เซ็นต์  หน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์เพียง 50.00 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 9 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย 85.34 เปอร์เซ็นต์ หน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ 77.78 เปอร์เซ็นต์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย  85.72 เปอร์เซ็นต์ หน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์  73.91 เปอร์เซ็นต์

 

 

ส่วนกระทรวงอื่นๆมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี 12 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย 87.37 ร้อยละหน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ 66.67 , กระทรวงการต่างประเทศ 1 หน่วยงาน  ผลการประเมินเฉลี่ย 87.04 ร้อยละหน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์  100.00 ,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย  87.19 ร้อยละหน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ 83.33 , กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 17 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย  86.32 ร้อยละหน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์  76.47

 

กระทรวงคมนาคม 18 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย  86.93 ร้อยละหน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ 77.78 , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย 88.45 ร้อยละหน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ 87.50 , กระทรวงพลังงาน 9 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย 86.12 ร้อยละหน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ 77.78 ,กระทรวงพาณิชย์ 11 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย 87.09  ร้อยละหน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ 81.82

 

กระทรวงมหาดไทย 12 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย 88.19 ร้อยละหน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ 83.33 , กระทรวงยุติธรรม 13 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย 87.44 ร้อยละหน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ 92.31 , กระทรวงแรงงาน 6 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย 87.88 ร้อยละหน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ 83.33 , กระทรวงศึกษาธิการ 11หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย 85.87 ร้อยละหน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ 81.82

 

 


 

กระทรวงสาธารณสุข 16 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย 86.18 ร้อยละหน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ 87.50 , กระทรวงอุตสาหกรรม 8 หน่วยงาน ผลการประเมินเฉลี่ย 87.79 ร้อยละหน่วยงานที่ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ 100.00

 

อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ประเมินนี้ ไม่ได้ประเมินในภาพรวมของกระทรวง แต่วัดจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่เข้ารับการประเมินAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน