การเมือง

ฮือฮา “บิ๊กตู่” มอบรางวัลความโปร่งใส “กองทัพบก”

9 ธันวาคม 2019 เวลา 14:36
ฮือฮา “บิ๊กตู่” มอบรางวัลความโปร่งใส “กองทัพบก”
เปิดอ่าน 5,197

สุดทึ่ง"ทัพบก" ได้คะแนนความโปร่งใสหน่วยงานระดับกรมอันดับหนึ่งตามด้วย “กรมที่ดิน”

 

วันที่ 9 ธันวาคม 62   งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนานาประเทศ ทราบถึงการดำเนินการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตของประเทศไทยและเจตจำนงของคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

 

โดยมี นายฌูเลียน การ์ซานี ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก เป็นผู้แถลงสารองค์การสหประชาชาติ พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทูตานุทูต สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน

 

“บิ๊กตู่” ได้มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 34 รางวัล โดยในประเภท องค์การบริหาร  ส่วนจังหวัด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 96.03

 

ประเภทเทศบาลตำบล 1. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 98.82 คะแนน 2.เทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน 98.32 คะแนน เทศบาลตำบลดอนศิลา จังหวัดเชียงราย 97.31คะแนน 3.เทศบาลตำบลเวียง จังหวัดเชียงราย 96.44 คะแนน 4.เทศบาลตำบลริมปิง จังหวัดลำพูน 96.23 คะแนน 5.เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 95.97 คะแนน  6.เทศบาลตำบลบะหว้า จังหวัดสกลนคร  95.52  คะแนน  7.เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 95.45 คะแนน

 

รัฐวิสาหกิจ 1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 99.06 คะแนน 2.การกีฬาแห่งประเทศไทย 97.62 คะแนน 3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 96.43 คะแนน 4.ธนาคารออมสิน 96.31 คะแนน 5.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 95.73 คะแนน 6.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 95.66 คะแนน 7.บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 95.42 คะแนน

 

องค์การบริหารส่วนตำบล 1. องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จังหวัดสิงห์บุรี  98.73 คะแนน 2.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 96.78 คะแนน 3.องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น จังหวัดนครปฐม 96.04 คะแนน 4.องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก จังหวัดลพบุรี 95.47 คะแนน 5.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จังหวัดลพบุรี 95.46 คะแนน 6.องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี 95.43 คะแนน

 

7.องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด จังหวัดปราจีนบุรี 95.35 คะแนน 8.องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 95.29 คะแนน 9.องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี 95.25 คะแนน 10.องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 95.25 คะแนน 11.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม จังหวัดลพบุรี 95.17 คะแนน

 

ประเภทจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม 95.50 คะแนน ประเภทองค์กรศาล คือสำนักงานศาลยุติธรรม    97.03 คะแนน

 

 
 

ที่น่าสนใจคือรางวัลประเภท กรมหรือเทียบเท่า 1.กองทัพบก 97.96 คะแนน   2.กรมที่ดิน 95.99 คะแนน  3.สำนักงานกิจการยุติธรรม 95.76 คะแนน

 

องค์การมหาชน 1.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 95.94 คะแนน 2.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 95.06 คะแนน

 

ในงาน พล.อ.ประยุทธ์ ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ชาติว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 มีเป้าหมายให้ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” โดยมุ่งหวังให้ระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการทำงานจากเดิม ไปสู่กระบวนการทำงานแบบบูรณาการทั้งระบบ ทั้งคน เครื่องมือ เทคโนโลยีโดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของประชาชน ลดความขัดแย้ง  

 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า นอกจากตนเองจะไม่กระทำการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย คนไทยจะต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต ในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบาย ต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกัน กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต้องได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชนว่าสามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม รวมถึงต้องการสร้างการรับรู้ต่อประชาชนเพื่อให้การต่อต้านการทุจริต เป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยต่อไปในอนาคต มีความรู้คู่คุณธรรม  

 

ในตอนท้าย พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงแนวทางในการที่จะช่วยป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการใช้ แนวทางประชารัฐ ในการรวมพลังทุกภาคส่วน ในกระบวนการตรวจสอบการทำงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายประชารัฐเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมกันของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน

 

จากนั้น จึงได้นำคนไทยทั่วประเทศและผู้ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกล่าวพร้อมกันว่า จะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดี ด้วยหัวใจ ตลอดไป

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน