การเมือง

'ราชกิจจาฯ' ประกาศขยายเวลาบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน

30 กรกฎาคม 2020 เวลา 21:25
'ราชกิจจาฯ' ประกาศขยายเวลาบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน
เปิดอ่าน 263

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๔) โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามท่ีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวท่ี ๓ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

โดยท่ีรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้สถานที่ กิจการและกิจกรรมต่างๆ สามารถ เปิดดาเนินการได้มาเป็นลำดับ โดยคงเฉพาะมาตรการท่ีจำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 รวมทั้งส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนปรับรูปแบบ การดำเนินชีวิตตามแนววิถี “นิวนอร์มัล” แต่ประชาชนจำนวนมากละเลยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค มีการรวมกลุ่มกันโดยไม่รักษาระยะห่าง (social distancing) อันเป็นมาตรการอันเป็น ท่ียอมรับทั่วโลกว่าได้ผลในการป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานที่สาธารณะ สถานบริการ และสถานบันเทิง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการระบาดและติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนท่ีสามารถพัฒนา เป็นการระบาดในวงกว้างต่อไป 

นอกจากน้ี ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรท้ังที่เป็นคนไทยและ คนต่างชาติยังคงเพิ่มจำนวนข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีข้อมูลว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะมีคนไทยแสดง ความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยไว้ต่อทางราชการเป็นจำนวนนับหมื่นคน อีกท้ังคนต่างชาติ จานวนมากซึ่งแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้การปฏิบัติตามพันธกรณี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือมีความจาเป็นท่ีจะต้องเข้ามาเพื่อความต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจ การค้าพาณิชย์ แรงงาน หรือการศึกษา 

ดังนั้น เพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขของประเทศ และป้องกันมิให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ที่อาจมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายให้แก่ ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก จึงมีความจำเป็นต้องขยาย ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง โดยลดข้อจากัดการดาเนินการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน แต่เน้น การบูรณาการความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนอกเหนือไปจาก เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นไปโดยมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ มุ่งรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ท้ังน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรีAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน