การเมือง

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เรียกร้องรัฐบาลเลิกกฎหมายคู่ชีวิต บั่นทอนศีลธรรม

10 กรกฎาคม 2020 เวลา 17:46
มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เรียกร้องรัฐบาลเลิกกฎหมายคู่ชีวิต บั่นทอนศีลธรรม
เปิดอ่าน 872

กลุ่มมุสลิม ค้านกฎหมายคู่ชีวิต ชี้ ทำลายสถาบันครอบครัวรุนแรง กระทบศีลธรรม

มูลนิธิ​มุสลิม​เพื่อ​สันติ​ ออกแถลงการณ์ขอคัดค้าน​ ร่าง​พ.ร.บ.คู่ชีวิต​และจะเดินหน้า​ ร่วมลงชื่อ​ คัดค้าน​ ต่อไปโดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่ปรากฎข่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กรกฎคม2563 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดบทบัญญัติฉพาะเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิตและการเลิกการเป็นคู่ชีวิตสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่ชีวิตการจัดการ

ทรัพย์สินการรับบุตรบุญธรรมเละมรดกเพื่อรองรับความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดย

กำเนิดมีการอุปการะลี้ยงดูและมีความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆไม่แตกต่างไปจากคู่สมรสซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มเข็งของครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นระหว่างบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเละสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติมีความเป็นห่วงต่อกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างยิ่งหากมีการบังคับใช้เพราะเป็นกฎหมายที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและเป็นกฎหมายที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นอย่างมากประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งมั่นและให้ความสำคัญกับหลักคำสอนของศาสนาและศีลธรรมอันดีมาโดยตลอดเน้นความดีงามที่ตั้งอยู่บนหลักศาสนาให้เกิดขึ้นแก่สถาบันครอบครัวและสังคมแต่กฎหมายฉบับนี้อาจทำให้ประเทศไทยเกิดความเสื่อมสลายทางสังคมศีลธรรมอันดีงามถูกทำลายหลักคำสอนของศาสนาถูกเพิกเฉยและจะทำให้สังคมเกิดวิกฤตจนลุกลามบานปลายเละยากเกินการแก้ปัญหาเยียวยา
มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติจึงขอคัดค้านกฏหมายคู่ชีวิตอย่างเต็มที่เพราะเล็งเห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นกฎหมายที่ได้ไม่คุ้มเสียทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวอาจจะขัดแย้งกับรัฐธรมนูญและโครงสร้างกฎหมายหลายฉบับที่ยึดมั่นในรูปแบบครอบครัวของธรรมชาติที่มีคู่ครองเป็นสามืภรรยาจากเพศชายเละหญิงและจะส่งผลกระทบต่อโกรงสร้งสังคมอัน

ที่จะนำมาซึ่งความไม่สงบในประเทศชาติรวมถึงสวัสดิการต่างๆที่จะเพิ่มให้ครอบครัวตลอดจนส่งผลต่อความไม่เสมอภาคในสังคมในหลายด้านเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมในระบบกฏหมายสิทธิของประชาชนตลอดจนสวัสดิการของรัฐที่ต้องพึงมีต่อประชาชน


จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้ทบทวนและยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ขอเรียกร้องฝ่ายนิติบัญญัติได้ยับยั้งกฎหมายฉบับนี้ขอเรียกร้องสถาบันศาสนาได้เสดงจุดยืนกฎหมายที่ขัดกับหลักคำสอนขอเรียกร้องประชาชนผู้รักในศีลธรรมอันดีและยึดมั่นปฏิบัติตามหลักรรมคำสอนของศาสนาช่วยกันแสดงพลังของสังคมไม่ให้กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยและหวังที่จะให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความดีงามป้องกันและปราบปรามสิ่งชั่ร้ยเพื่อให้ประเทศไทยมีความสันติสุขและเจริญก้าวหน้าด้วยความดีงามอย่างเท้จริงตลอดไปAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน