ภาพเป็นข่าว

จุฬาฯออกประกาศฉบับสองปรับการเรียนการสอนสู้โควิด-19

12 มีนาคม 2020 เวลา 18:49
จุฬาฯออกประกาศฉบับสองปรับการเรียนการสอนสู้โควิด-19
เปิดอ่าน 2,258

จุฬาฯออกประกาศปรับการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติเน้นสอนและสอบทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.63   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกประกาศฉบับที่ 2   เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19ลงวันที่ 12 มี.ค.63 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนิสิต บุคลากรตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสำคัญ

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
ข้อ1 มหาวิทยาลัยขอให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์โดยเร็วที่สุดซึ่งอาจเป็นการสอนสด หรือสอนโดยบันทึกไฟล์ภาพและเสียงไว้ล่วงหน้าก็ได้

ข้อ 2 ในรายวิชาที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปในตอนเรียนใด ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในตอนเรียนนั้น ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.2563 ไปจนสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานั้น

กรณีที่เห็นสมควร ผู้สอนอาจจัดการเรียนการสอนปรับรูปแบบการเรียนการสนอในรูปแบบออนไลน์ก่อนกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งได้

ข้อ3 ในรายวิชาภาคปฏิบัติให้ผู้สอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม Program Learning Outcomes (PLO ) ตามคำอธิบายรายวิชาที่ปรากฎอยู่ใน  มคอ. 2  แต่ให้ลดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค โควิด -19 เท่าที่สามารถกระทำได้

ข้อ4 สำหรับการสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 นั้น ขอให้ผู้สอนพิจารณาปรับเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนการรู้ตามความเหมาะสมของรายวิชาและสถานการณ์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเกณฑ์ร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาในการเข้าชั้นเรียนที่เป็นเงื่อนไขในการมีสิทธิ์สอบ ขอให้ผู้สอนพิจารณาใช้การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการอื่นที่สามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนการจัดสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องปิดร่วมกันเป็นจำนวนมาก เช่น รูปแบบออนไลน์  การมอบหมายงาน  การทำรายงาน  หรือการนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ  หรือ ปรับเป็นการวัดรและวัดและประเมินจากผลงานระหว่างเรียนเป็นระยะ เป็นต้น  และขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ขอให้สื่อสารกับนิสิตให้เข้าใจถึงความจำเป็นสำหรับการปรับเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 

ข้อ 5 กรณีที่มีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร  
Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน