ภาพเป็นข่าว

สุพรรณฯ ประกาศพบผู้ป่วย "โควิด-19" 1 ราย

11 มีนาคม 2020 เวลา 17:54
สุพรรณฯ ประกาศพบผู้ป่วย "โควิด-19" 1 ราย
เปิดอ่าน 3,685

สุพรรณบุรีประกาศพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 1 ราย และรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค

เมื่อวันที่11มี.ค.63 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ออกแถลงการณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับที่ 1 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระบุว่า

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรายงานการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรีว่า พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 ราย ขอสงวนข้อมูล อายุและเพศ

ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้สัมผัสโรคจากผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้ว มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ ต่อมาตรวจพบว่าติดเชื้อ โดยผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรายดังกล่าว ยังไม่มีอาการป่วยใดๆ และเป็นการติดเชื้อนอกพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับเหตุการณ์ ดังนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับแจ้งจากสํานักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ข้อมูลว่า ตนได้สัมผัสกับบุคคล ที่มีภูมิลําเนาอาศัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดําเนินการ เฝ้าระวัง ติดตามผู้สัมผัสดังกล่าว และให้เฝ้าสังเกตอาการโดยกักกันสถานที่ให้อยู่ที่บ้าน (Home Quarantine) ติดตามวัดอุณหภูมิ อาการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจทุกวันตั้งแต่วันที่พบ ตามกระบวนการติดตามผู้ที่เป็นผู้สัมผัส เสี่ยงสูง (High Risk) เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเวลาที่กําหนด ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จากนั้นนําผู้สัมผัส(สงสัยป่วย) ดังกล่าวเข้ามาพักรักษาในห้องความดันลบ (Negative pressure room) ของโรงพยาบาลและส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

จากการติดตามผู้สัมผัสของผู้ป่วยรายนี้ มีจํานวน 3 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk) เก็บตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเวลาที่กําหนด ผลไม่พบสารพันธุกรรมคือไม่ติดเชื้อ ติดตามวัดอุณหภูมิ อาการ เจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจ ทุกวันตั้งแต่วันที่พบ ขณะนี้ทุกคนไม่มีใข้และอาการเจ็บป่วยใดๆ (อยู่ในระหว่าง การติดตามจนครบ 14 วัน) และให้เฝ้าสังเกตอาการโดยกักกันสถานที่ให้อยู่ที่บ้าน (Home Quarantine) มีการจัดการเพื่อป้องกันการติดเชื้อเป็นอย่างดี และอีก 3 รายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ํา (Low Risk) ติดตามวัดอุณหภูมิ อาการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจทุกวันตั้งแต่วันที่พบ ขณะนี้ทุกคนไม่มีไข้และอาการ เจ็บป่วยใดๆ (อยู่ในระหว่างการติดตามจนครบ 14 วัน) และให้เฝ้าสังเกตอาการโดยกักกันสถานที่ให้อยู่ที่บ้าน (Home Quarantine) เช่นกัน


การดําเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ไม่พบการแพร่ระบาดหรือติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันปฏิบัติตนในการป้องกันโรคตามคําแนะนําของ กระทรวงสาธารณสุขAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน