ภาพเป็นข่าว

เอาให้ชัดออกประกาศอีกฉบับ หลักเกณฑ์เกณฑ์เงื่อนไขจำหน่ายหน้ากากอนามัย

10 มีนาคม 2020 เวลา 20:28
เอาให้ชัดออกประกาศอีกฉบับ หลักเกณฑ์เกณฑ์เงื่อนไขจำหน่ายหน้ากากอนามัย
เปิดอ่าน 700

พาณิชย์ออกประกาศอีกฉบับ เอาให้ชัด หลักเกณฑ์เงื่อนไขศูนย์บริหารจำหน่ายหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.63  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศส านักงาน คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ให้ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ปันส่วนหน้ากากอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ ของปริมาณการผลิต หรือปริมาณที่ครอบครอง แล้วแต่กรณี และจำหน่ายหน้ากากอนามัย จำนวนดังกล่าวให้แก่ศูนย์บริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และให้จัดทำบัญชีคุมสินค้าเป็นรายวัน เพื่อบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การจำหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นไปอย่างมีระบบ รวมทั้งสามารถจัดสรรหน้ากากอนามัย ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ และราคามีความเหมาะสม เป็นธรรมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ข้อ 3 ในประกาศนี้ “หน้ากากอนามัย ” หมายความว่า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask ) ที่ผลิต ภายในประเทศ

“ศูนย์ ” หมายความว่า ศูนย์บริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

“เลขาธิการ ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
หน้าที่ผู้ผลิตหน้ากากอนามัย

ข้อ 4 ให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยแต่ละแห่งในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ต้องจัดส่ง หรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่ผลิตได้ทั้งหมดตามคำสั่งอนุญาตของเลขาธิการ ดังต่อไปนี้

(1) ให้จัดส่งหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยตามปริมาณและสถานที่ปลายทางตามที่กำหนด

(2) กรณีมีหน้ากากอนามัยเหลือจาก (1) ให้จัดส่งหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยจำนวน ดังกล่าวมายังศูนย์ภายในวันนั้น

(3) กรณีผู้ผลิตไม่สามารถผลิตและจัดส่งหรือจำหน่ายได้ตามคำสั่งอนุญาตของเลขาธิการ ผู้ผลิตต้องจัดส่งหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณตามคำสั่งอนุญาต ของเลขาธิการ และให้ดำเนินการจัดส่งหรือจำหน่ายให้ได้ปริมาณตามคำสั่งอนุญาตของเลขาธิการ ให้แล้วเสร็จภายในวันรุ่งขึ้น

ทั้งนี้ เลขาธิการอาจเพิ่มหรือลดปริมาณในการจัดส่งหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยตามวรรคหนึ่ง ตามกำลังการผลิตของผู้ผลิตแต่ละรายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ได้

ข้อ 5 เมื่อผู้ผลิตได้รับคำสั่งอนุญาตจากเลขาธิการตามข้อ 4 แล้ว ให้ผู้ผลิตกรอกข้อมูล ในใบส่งสินค้าหน้ากากอนามัยตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามคำสั่งอนุญาต ของเลขาธิการ พร้อมลงชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล และยื่นใบส่งสินค้า พร้อมคำสั่งอนุญาต ของเลขาธิการ ต่อเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในที่ประจำ ณ โรงงาน สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บ หน้ากากอนามัยของผู้ผลิตตามข้อ 8 ใบส่งสินค้าหน้ากากอนามัยตามวรรคหนึ่ง ให้กรอกข้อความโดยการเขียนหรือพิมพ์ ให้ครบถ้วน ชัดเจน อ่านง่าย

ข้อ 6 ให้ผู้ผลิตจัดส่งหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยตามปริมาณ สถานที่ปลายทาง และ เวลาที่ระบุไว้ในใบส่งสินค้าหน้ากากอนามัย

ข้อ 7 ให้ผู้ผลิตตามข้อ 4 จัดทำบัญชีคุมสินค้าเป็นรายวัน แสดงชื่อสินค้า ชนิดหรือเกรด ราคาจำหน่าย ชื่อและที่อยู่ผู้ซื้อ และปริมาณการจำหน่ายที่จัดส่งหรือจำหน่ายตามคำสั่ง อนุญาตของ เลขาธิการ พร้อมทั้งหลักฐานการจัดส่งหรือจำหน่าย โดยต้องลงรายการในบัญชีดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในสามวันตั้งแต่วันที่จัดส่งหรือจำหน่ายไปแต่ละครั้ง และต้องเก็บบัญชี พร้อมหลักฐานการจัดส่ง หรือจำหน่ายไว้ ณ โรงงาน สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บหน้ากากอนามัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ได้ทุกเวลา


หน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย

ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติงานประจำ ณ โรงงาน สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บหน้ากากอนามัยของผู้ผลิตตามข้อ 4 อนุญาต และกำกับดูแล การกระจายหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามคำสั่งอนุญาตของเลขาธิการ โดยเคร่งครัด กรณีเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งตรวจสอบแล้ว พบว่าปริมาณหน้ากากอนามัยน้อยกว่าปริมาณ ที่ระบุไว้ในใบส่งสินค้าหน้ากากอนามัย ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อความในใบส่งสินค้าหน้ากากอนามัย ให้ตรงกับปริมาณที่จัดส่งหรือจำหน่ายจริง พร้อมลงนามรับรองการแก้ไขเอกสาร และรายงานเหตุผล ให้ศูนย์ทราบทันที

แต่หากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีปริมาณหน้ากากอนามัยมากกว่าปริมาณที่ระบุไว้ใน ใบส่งสินค้าหน้ากากอนามัยให้เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ผู้ผลิตจัดส่ง หรือจ าหน่ายหน้ากากอนามัย ได้เท่าปริมาณตามค าสั่งอนุญาตของเลขาธิการ หมวด 3 การจัดส่งหรือจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย

ข้อ 9 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับใบส่งสินค้าหน้ากากอนามัย พร้อมคำสั่งอนุญาตของเลขาธิการ ตามข้อ 5 แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบส่งสินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณหน้ากากอนามัย ที่อยู่บนยานพาหนะของผู้ผลิตที่จะกระจายไปยังสถานที่ปลายทาง ให้เป็นไปตามคำสั่งอนุญาตของ เลขาธิการ เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ลงนาม และวัน เดือน ปี ในใบส่งสินค้าหน้ากากอนามัย โดยสั่งให้ผู้ผลิตดำเนินการจัดส่งหรือจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามใบส่งสินค้า หน้ากากอนามัย เมื่อได้ดำเนินการให้ผู้ผลิตจัดส่งหรือจำหน่ายสินค้าตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รายงานผ่านระบบของศูนย์ สำหรับข้อ 8 วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่รายงานปริมาณหน้ากากอนามัย ที่จัดส่งหรือจำหน่ายจริง พร้อมเหตุผลให้ศูนย์ทราบด้วย

ข้อ 10 ให้เจ้าหน้าที่มอบต้นฉบับใบส่งสินค้าหน้ากากอนามัยให้กับผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุม ยานพาหนะ เพื่อกำกับไปกับยานพาหนะ

ข้อ 11 ใบส่งสินค้าหน้ากากอนามัยให้มีอายุการใช้ตามระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้

ข้อ 12 การส่งหน้ากากอนามัยไปยังสถานที่ปลายทางจะต้องส่งให้ตรงตามชนิด ปริมาณ ระยะเวลา และใช้ยานพาหนะที่มีหมายเลขทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบส่งสินค้าหน้ากากอนามัย

ข้อ 13 เมื่อได้ส่งหน้ากากอนามัยถึงปลายทางแล้ว ให้ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมยานพาหนะ มอบต้นฉบับใบส่งสินค้าหน้ากากอนามัยให้ผู้รับหน้ากากอนามัยปลายทางตามที่ระบุไว้ในใบส่งสินค้า หน้ากากอนามัย และให้ผู้รับหน้ากากอนามัยปลายทางสแกน QR Code ในใบส่งสินค้าหน้ากากอนามัย  เพื่อดำเนินการตรวจรับหน้ากากอนามัยผ่านระบบของศูนย์ พร้อมลงนาม และระบุวัน เดือน ปี เวลาที่รับหน้ากากอนามัย การรับหน้ากากอนามัยตามวรรคหนึ่ง จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้รับปลายทางได้สแกน QR Code เพื่อรับสินค้าผ่านระบบของศูนย์แล้ว ให้ผู้ผลิตที่ส่งสินค้าหน้ากากอนามัยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้มีการนำส่งต้นฉบับ ใบส่งสินค้า หน้ากากอนามัยซึ่งมีการสลักหลังรับหน้ากากอนามัยตามวรรคหนึ่งต่อเจ้าหน้าที่ กรมการค้าภายใน ตามข้อ 8 ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ส่งถึงปลายทางแล้ว

ข้อ 14 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับต้นฉบับใบส่งสินค้าหน้ากากอนามัยตามข้อ 13 วรรคสองแล้ว ให้ด าเนินการส่งต้นฉบับใบส่งสินค้าดังกล่าวให้ศูนย์ ภายในวันรุ่งขึ้นนับแต่วันที่ได้รับต้นฉบับใบส่งสินค้า หน้ากากอนามัย

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/055/T_0010.PDFAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน