ภาพเป็นข่าว

ประกาศกรมเจ้าท่าคุมเข้มเรือจากประเทศเสี่ยงไวรัสโควิด-19

10 มีนาคม 2020 เวลา 19:16
ประกาศกรมเจ้าท่าคุมเข้มเรือจากประเทศเสี่ยงไวรัสโควิด-19
เปิดอ่าน 444

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่าออกแนวปฏิบัติคุมเข้มเรือจากประเทศเสี่ยงไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 41/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย กรณีเป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่ นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พ.ศ. 2563

กำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักร ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea ) สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China ) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao ) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong ) สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic ) และสาธารณรัฐ อิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran) เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทยให้ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเพื่อสนับสนุน การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคของประเทศ

อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงประกาศแนวปฏิบัติ สำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย กรณีเป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่อ อันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรใดเป็นเขต ติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI D -19) นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ ผู้โดยสาร และผู้ที่อยู่บนเรือที่เดินทางมาจากท้องที่นั้นต้องได้รับการกักตัว (quarantine ) และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างอื่นตามที่รัฐบาลกำหนด

2. เรือเดินระหว่างประเทศซึ่งมาจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากมีความจำเป็น ต้องเดินทางเข้ามาประเทศไทย ให้ผู้ประกอบกิจการเดินเรือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือตัวแทนเรือ ด้าเนินการ ดังนี้

2.1 ส่งเอกสาร ได้แก่ ใบสำแดงสุขภาพของคนในเรือ (Maritime Declaration of Health) รายชื่อ ๑๐ เมืองท่าที่ผ่านมา บัญชีรายชื่อลูกเรือและผู้โดยสารในเรือ และผลการตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย ๗ วันล่าสุด ให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ก่อนเรือเข้ามาในช่องทางเข้าออกประเทศ อย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง

2.2 จัดให้มีการดำเนินการให้ความรู้แก่ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจ้าเรือ ผู้โดยสาร และผู้ที่อยู่บนเรือ เรื่อง โรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI D -19)

2.3 จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ ผู้โดยสาร และผู้ที่อยู่บนเรือ เป็นการประจำ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ได้แก่ มีอุณหภูมิร่างกาย ตั งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้คัดแยกผู้มีอาการผิดปกติดังกล่าว เฝ้าระวังอาการ และหากสามารถกระทำได้ให้นำตัวส่งสถานพยาบาล ที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการตรวจทันที หรือดำเนินการตามข้อ 2.4 ต่อไป

 
2.4 กรณีพบหรือสงสัยว่าจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) บนเรือ ให้ดำเนินการคัดกรองผู้ปลอดเชื้อ และคัดแยกผู้ติดเชื้อ ไม่ให้ปะปนกัน โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค เพื่อด้าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

2.5 ให้จอดทอดสมอเรือที่พบว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI D -19) ณ ตำบลที่ทอดสมอสำหรับการกักกันโรคและคัดกรองโรค ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ ณ ตำบลที่พนักงานแพทย์เห็นสมควร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

3. นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 2 แล้ว ให้ผู้ประกอบกิจการเดินเรือ เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหมวดที่ 5 ข้อบังคับส้าหรับ การป้องกันโรคภยันตราย แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด ๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทยฯ ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  

วิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า


อ่านรายละเอียดประกาศกรมเจ้าท่าได้ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/055/T_0006.PDFAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน