ภาพเป็นข่าว

สธ.ประกาศแล้วให้"เจลล้างมือ"เป็นเครื่องสำอาง เปิดทางแก้ขาดแคลน

9 มีนาคม 2020 เวลา 19:04
สธ.ประกาศแล้วให้"เจลล้างมือ"เป็นเครื่องสำอาง เปิดทางแก้ขาดแคลน
เปิดอ่าน 3,170

ประกาศสธ.ให้"เจลล้างมือ"จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องสำอางมีผลบังคับใช้พรุ่งนี้(10มี.ค.63)

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63  ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับสำคัญ จำนวน 2 ฉบับด้วยกัน 

ประกาศฉบับแรก เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนั้น การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือเป็นเครื่องมือแพทย์ มีขั้นตอนการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสภาวการณ์ขาดแคลนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ในขณะนี้

ดังนั้น การกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบรวมกันตั้งแต่หรือมากกว่าร้อยละ ๗๐ โดยปริมาตร (volume by volume) ควรดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง เพื่อให้เหมาะสมกับ สถานการณ์เร่งด่วนในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พร้อมกันนี้ ได้ออกประกาศฉบับที่ 2  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องสำอาง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 
ข้อ ๑ ให้เครื่องสำอำงที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความสะอาดมือโดยไม่ใช้น้ำ  ซึ่งมีความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอธานอล (ethyl alcohol หรือ ethanol) ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ หรือไอโซโพรพานอล (isopropyl alcohol หรือ isopropanol ) หรือเอ็น -โพรพิลแอลกอฮอล์ หรือเอ็น -โพรพำนอล ( n -propyl alcohol หรือ n -propanol) เพียงสารเดียว หรือผสมรวมกันอยู่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ โดยปริมาตร (volume by volume ) เป็นเครื่องสำอาง ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

....................................

อนึ่งการออกประกาศฉบับดังกล่าว เปิดโอกาส ผู้ผลิตเครื่องสำอางกลับมาผลิตเจลแอลกอฮอล์ได้ ซึ่งจะทำให้เจลล้างมือทยอยเข้าสู่ตลาดบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 


อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/054/T_0001.PDFAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน