ภาพเป็นข่าว

คลอดระเบียบค่าเบี้ยประชุมกรรมการปราบโกงภาคปชช.

14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 0:18
คลอดระเบียบค่าเบี้ยประชุมกรรมการปราบโกงภาคปชช.
เปิดอ่าน 315

กำหนดค่าเบี้ยประชุมกก.ปราบโกงภาคประชาชน ประธาน6,250 บาท ส่วนกรรมการคนละ 5 พันบาท

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น สำหรับประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน การทุจริตซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑/๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการ ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ ”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการด้วย “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ

 
ข้อ ๔ ให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน เฉพาะในเดือนที่ได้ร่วมประชุม ในอัตรา ดังนี้

(๑) ประธานกรรมการ หกพันสองร้อยห้าสิบบาท

(๒) กรรมการ ห้าพันบาท

ข้อ ๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้

 


ข้อ ๖ ให้กรรมการที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยให้นำพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลังซึ่งออกตามความในพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลมให้กรรมการผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลมและให้ได้รับสิทธิ เทียบเท่ากับข้าราชการผู้ดำรงต าแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

ข้อ ๗ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นผู้มีอำนาจ อนุมัติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามข้อ ๖

ข้อ ๘ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามข้อ ๖ ให้เบิกจ่าย จากสำนักงาน

ข้อ ๙ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน