ภาพเป็นข่าว

วุฒิสภาเลือกกสม.แค่ 2 คน 'ปรีดา-สุชาติ'

27 มกราคม 2020 เวลา 21:40
วุฒิสภาเลือกกสม.แค่ 2 คน 'ปรีดา-สุชาติ'
เปิดอ่าน 135

วุฒิสภามีมติเลือก 2 กสม. 'ปรีดา-สุชาติ' ด้าน อดีตสปช.ทำได้แค่เกือบถึงฝั่ง

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเกินกึ่งหนึ่งเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นางปรีดา คงแป้น ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท 161 คะแนน ในด้านผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกันตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 2.นายสุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 171 คะแนน ในด้านผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนหรือทำงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษาตามมาตรา 8   
 

 

นางปรีดา คงแป้น

 

นายสุชาติ เศรษฐมาลินี

 

  

ขณะที่ ผู้ที่ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาที่เหลืออีกจำนวน 3 คน ปรากฎว่าได้รับเสียงเห็นชอบจากส.ว.ไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรือ 125 คนจากส.ว.ทั้งหมด 250 คน ประกอบด้วย 1.น.ส.ลม้าย มานะการ รองประธานและกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ได้รับความเห็นชอบ 27 คะแนน 2.นายวิชัย ศรีรัตน์ อาจารย์ประจำวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความเห็นชอบ 74 คะแนน และ 3.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศแห่งชาติ (สปช.) ได้รับความเห็นชอบ 121 คะแนน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนจะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมใหม่ต่อไป 
 

 

สำหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 กำหนดให้มีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญ คือ การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคําสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน