ภาพเป็นข่าว

กกต.ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมกำแพงเพชรเขต 2

27 มกราคม 2020 เวลา 20:38
กกต.ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมกำแพงเพชรเขต 2
เปิดอ่าน 161

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมกำแพงเพชรเขต 2 ในวันที่ 23 ก.พ.63

 

เมื่อวันที่  27 ม.ค. 63  ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนด วันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

 

  

๑. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

๒. ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและ ค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งก าหนด

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน