ภาพเป็นข่าว

สาธารณสุขเปิด 55 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

27 มกราคม 2020 เวลา 20:19
สาธารณสุขเปิด 55  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
เปิดอ่าน 946

สาธารณสุขออกประกาศฉบับใหม่ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 55 โรค

 

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 63  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562

 

ประกาศฉบับดังกล่าว เป็นการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญ ของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อประโยชน์ ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศลงราชกิจจานุเบกษา  

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อ แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญ ของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562”

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อ ที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 

ข้อ 4 ให้โรคติดต่อดังต่อไปนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยมีชื่อและอาการสำคัญ ดังนี้  

 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามประกาศฉบับนี้ มีโรคติดต่อจำนวนทั้งสิ้น 55 โรค 

 

  

ที่น่าสนใจ ระบุไว้ในลำดับที่ ๓๕ โรคปอดอักเสบ (Pneumonitis หรือ Pneumonia) มีอาการไข้ และอาจมีอาการปวด กล้ามเนื้อ ไอ และหายใจผิดปกติร่วมด้วย หรือแพทย์สงสัยว่าเป็นปอดบวม หรือติดเชื้อกลุ่มโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (โรคซาร์ส) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอร์ส) หรือไม่สามารถหาสาเหตุได้ เป็นต้น ร่วมกับมีประวัติเป็นโรคในบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข หรือปอดอักเสบเป็นกลุ่มก้อนซึ่งเกิดในกรณีผู้ป่วยตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไปที่มีความเชื่อมโยง ทางระบาดวิทยา หรือติดเชื้อในชุมชน ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจภายใน ๔๘ ชั่วโมง หรือเสียชีวิตหลังจาก เข้ารักษาในโรงพยาบาลภายใน ๔๘ ชั่วโมง อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

 

อ่านรายละเอียด โรคติดต่อเฝ้าระวัง 55 โรค  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/020/T_0002.PDF


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน