ภาพเป็นข่าว

โปรดเกล้าฯตราพระราชกฤษฏีกาปิดประชุมสภาฯ

23 มกราคม 2020 เวลา 18:29
โปรดเกล้าฯตราพระราชกฤษฏีกาปิดประชุมสภาฯ
เปิดอ่าน 123

พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญครั้งที่ 2 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 63

 

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63  ราชกิจจานุเบกษา   เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๓

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

 

บัดนี้ จะสิ้นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

 
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


 

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน