ภาพเป็นข่าว

"กกต." วินิจฉัยชงศาล รธน. ยุบพรรค "อนาคตใหม่" ปมเงินกู้ 191 ล้านขัดมาตรา 92(3)

11 ธันวาคม 2019 เวลา 14:25 น.
เปิดอ่าน 1970

ด่วน กกต.มีมติยื่นศาล รธน.ยุบพรรคอนาคตใหม่ ปมกู้เงิน 191 ล้านขัดมาตรา 92(3)

 

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้มีมติส่งคำร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ในคดีคำร้องเงินกู้อนาคตใหม่ 191 ล้านบาท เหตุอันเชื่อได้ว่า เป็นการรับบริจาคเงินโดย แหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 72 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พรป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ที่ระบุว่า "ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย"

 

อันเป็นเหตุให้ต้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค ตามมาตรา 92(3) ในหมวด 8 หัวข้อ "การสิ้นสุดของพรรคการเมือง" ซึ่งมาตรา 92 ระบุว่า เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น ตาม (3) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา36 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74