ภาพเป็นข่าว

ครม.ตั้ง"สมคิด เลิศไพฑูรย์","ดุสิต เครืองาม" นั่งผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันนิวเคลียร์

11 ธันวาคม 2019 เวลา 13:06 น.
เปิดอ่าน 140

(11 ธ.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 6 คน แทนชุดเดิมที่ครบวาระไป

1.นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการ

2.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3.นายดุสิต เครืองาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.นายธวัช ชิตตระการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6.นางศศิวิมล มีอำพล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ