ภาพเป็นข่าว

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

9 ธันวาคม 2019 เวลา 13:38
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
เปิดอ่าน 182

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง

รัฐบาลจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 


วันนี้ (๙ ธันวาคม ๒๕๖๒) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง โดยจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 


    การออกร้านของโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สโมสรกีฬา BBG (BBG Club) 


    นิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิ Miracle of Life ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 


    การจัดนิทรรศการ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการแสดงกิจกรรม CSR โดยนำกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง 


    กิจกรรมการบริการประชาชน เช่น การฝึกอาชีพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า นวดแผนไทย การแจกจ่ายกล้าไม้ การออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านการทะเบียนและสัญชาติ บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น 


    การจัดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ” เป็นการแสดงวิถีชีวิตของชุมชน ๔ ภาค ที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ดังนี้


ภาคเหนือ หัวข้อ “ป่าและน้ำคืนชีวิต” 


-    ฝายชะลอน้ำ (อบจ.แพร่)
-    นวัตกรรมการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (อบจ.เชียงราย)
-    พัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Smart ๒ (เทศบาลตำบลป่าไผ่ จ.ลำพูน)
-    โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เทศบาลตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน)
-    จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วม (เทศบาลตำบลบ้านหลวง จ.เชียงใหม่)
-    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อบต.กื๊ดช้าง จ.เชียงใหม่)

 

ภาคใต้ หัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 


-    โครงการนวัตกรรม รักษ์บ้านแปงเมืองด้วยวิถีภูเก็ต” (เทศบาลนครภูเก็ต)
-    โครงการนวัตกรรม การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK Park Pattani)” (เทศบาลเมืองปัตตานี)
-    โครงการนวัตกรรม บันได ๔ ขั้นสู่สุขภาวะที่ดีของผู้สูงวัย เมืองเขารูปช้าง (๒SHL) (เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา)
-    โครงการนวัตกรรม โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เครื่องมือพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (เทศบาลตำบลปริก จ.สงขลา)
-    โครงการนวัตกรรม น้ำหมักมหัศจรรย์ แบ่งปันสู่ชุมชน (อบต.แก้วแสน จ.นครศรีธรรมราช)
-    โครงการนวัตกรรม โครงการขยะแลกภาษี (อบต.นาเกตุ จ.ปัตตานี)


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรผสมผสาน” 


-    ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (อบจ.ชัยภูมิ)
-    โครงการนวัตกรรม จุติสุขาวดีสร้างสุขที่ปลายทางชีวิต (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)
-    การบริหารจัดการน้านอกเขตชลประทาน (Groundwater Bank) (อบต.เก่าขาม จ.อุบลราชธานี)
-    พัฒนาศักยภาพศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสู่ความเป็นศูนย์ต้นแบบ เข้มแข็ง ยั่งยืน (เทศบาลตำบลเสิงสาง จ.นครราชสีมา)
-    อยู่ดีเพราะป่ายัง ป่ายังเพราะคนดี โคกห้วยวังแสง (อบต.หนองมะเขือ จ.ขอนแก่น)
-    นวัตกรรมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน (เทศบาลตำบลท่าลี่ จ.ร้อยเอ็ด)
-    การบริหารพื้นที่บุกรุก เพื่อบริการสาธารณะ (เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)


ภาคกลาง หัวข้อ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 


-    ผู้สูงอายุ สุขภาพดี มีภูมิปัญญา จิตอาสา พัฒนาสังคม (เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว)
-    การจัดการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางโดยชุมชนแบบบูรณาการ (เทศบาลตำบลบ้านดอน จ.สุพรรณบุรี)
-    โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ใช้กระบวนการ “ROSES” โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (เทศบาลตำบลทับมา จ.ระยอง)
-    ธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต (อบต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี)
-    นวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง (อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์)
-    พัฒนาต้นกล้า สู่พลเมืองสังคม อย่างยั่งยืน (อบต.เสม็ดใต้ จ.ฉะเชิงเทรา)


    การจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น ๔ ภาค รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าแก่ประชาชน 
    การแสดงประติมากรรม เช่น ยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท้าวจตุโลกบาล ๔ ทิศ รวมทั้งชมความงดงามของเรือพระที่นั่งจำลอง ๔ ลำ คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ตลอดจนการแสดงน้ำพุที่สวยงาม


ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้พี่น้องประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง โดยกำหนดเวลาเข้าชม ดังนี้ 


-    วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 
-    วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.  

 

 

 

 

 

 

 


การแสดงเนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ลานการแสดงท้องสนามหลวง

 

๙ ธ.ค. ๖๒  

๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.    หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (Thaibev)
๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น    วงเครื่องเป่าจากหอวัง (บุญรอด)    
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.    Influencer โครงการส่งความรู้สร้างความสุข (Thaibev    )
๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น    วงเครื่องเป่าจากหอวัง (บุญรอด)    
๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.    

ชุดที่ ๑     การละเล่นไทย (อบต.บางน้ำผึ้ง)
ชุดที่ ๒     การแสดงสี่ภาค (อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ)
๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.    

ชุดที่ ๑     คีตะมวยไทยศิลปะป้องกันตัวกอบกู้แผ่นดิน (อบต.มะเกลือเก่า) อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ชุดที่ ๒     เยาวชนกล้าดีการแสดง  (อบต.มะเกลือเก่า) จินตลีลา ชุด "แผ่นดินของเรา"
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.    สาธิตการทำผัดไทยร้อยปี (อบจ. ระยอง)

 

๑๐ ธ.ค. ๖๒

๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.    สถาบันกัลยาณิวัฒนา (Thaibev)        
๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น    วงเครื่องเป่าจากหอวัง (บุญรอด)        
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    ชุด รำวงย้อนยุค  (เมืองพัทยา และโรงเรียน ท.๙)
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.    สาธิตการทำข้าวพันผัก ของดีเมืองลับแล (อบจ. อุตรดิตถ์)

 

๑๑ ธ.ค. ๖๒

๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.    สถาบันกัลยาณิวัฒนา (Thaibev)
๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น    วงเครื่องเป่าจากหอวัง (บุญรอด)
๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.    ชุดที่ ๑ แผ่นดินของเรา (อบจ.ชลบุรี)
๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.    ชุดที่ ๒ พ่อของแผ่นดิน (อบจ.ชลบุรี)    
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.    สาธิตการทำกระยาสารทสมุนไพร (อบจ.ตาก)

 

๑๒ ธ.ค. ๖๒

๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.    สถาบันกัลยาณิวัฒนา (Thaibev)
๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น    วงเครื่องเป่าจากหอวัง (บุญรอด)
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    ชุด การแสดงโปงลาง (ทน.รังสิต จ.ปทุมธานี)
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.    สาธิตการทำข้าวยาเบญจรงค์ (อบจ. ยะลา)

 

๑๓ ธ.ค. ๖๒

 ๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.    สถาบันกัลยาณิวัฒนา (Thaibev)
๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น    วงเครื่องเป่าจากหอวัง (บุญรอด)
๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.    ชุด ผีตาโขน (ทต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย)
๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.    ชุด หนังตะลุง (ทม.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.    สาธิตการทำเครื่องดื่มจากมะนาว (อบจ. หนองคาย)

 

๑๔ ธ.ค. ๖๒

๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.     Influencer โครงการส่งความรู้สร้างความสุข (Thaibev)
๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น    วงเครื่องเป่าจากหอวัง (บุญรอด)
๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.    ชุดที่ ๑ โขน ตอน นารายณ์ปราบนนทก์ (อบจ.ปทุมธานี)
ชุดที่ ๒ จินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ (อบจ.ปทุมธานี)
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.    สาธิตการทำน้ำผึ้งมะนาว (อบจ. ชัยนาท)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน