ภาพเป็นข่าว

โปรดเกล้าฯ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 4,126 ราย

6 ธันวาคม 2019 เวลา 16:30
โปรดเกล้าฯ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 4,126 ราย
เปิดอ่าน 1,404

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร

 

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 62  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๔ ,๑๒๖ ราย

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน ๔ ,๑๒๖ ราย

 

๑.  ว่าที่พันตํารวจโท สมใจ เมืองหมิ้น  เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

๒. ว่าที่พันตํารวจโท บุญมา น้อยบาท  เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

๓. ว่าที่พันตํารวจโท เฉลิมฤทธิ์ ถาวร  เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

๔. ว่าที่ร้อยตํารวจโท พิพัฒนชัย เนตรสูงเนิน  เป็น ร้อยตํารวจโท

๕. ว่าที่ร้อยตํารวจโท สมชัย ปัจจาเณย์  เป็น ร้อยตํารวจโท

๖. ว่าที่ร้อยตํารวจโท อําพัน ภูสะทด  เป็น ร้อยตํารวจโท

ทั้ง ๓ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

๗. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ชัยรัตน์ โยคะสัย  เป็น ร้อยตํารวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๘. ว่าที่ร้อยตํารวจโท ปิยเดช โพธิ์เมืองเพีย  เป็น ร้อยตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

๙. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก นพพล มักการุณ เป็น ร้อยตํารวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๐. ว่าที่พันตํารวจตรี อํานวย วาจาสุจริต  เป็น พันตํารวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 

 
อ่านรายละเอียด พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๔ ,๑๒๖ รายที่นี่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/061/T_0001.PDFAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน