ภาพเป็นข่าว

เตรียมปิดถนน 5 เส้นทาง จัดงานเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์"

5 ธันวาคม 2019 เวลา 11:37
เตรียมปิดถนน 5 เส้นทาง จัดงานเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์"
เปิดอ่าน 3,280

ราชกิจจาประกาศ เตรียมปิดถนน 5 เส้นทาง เพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์" 6-8 ธ.ค.นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์" พ.ศ. ๒๕๖๒  ด้วยหอการค้าไทย - จีน ร่วมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนต่าง ๆ กําหนดจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์" ในวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ในถนนและทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานดังกล่าว

 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทําได้โดย อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ ๕๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งผู้บัญชาการ ตํารวจนครบาล เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์" พ.ศ. ๒๕๖๒"

 

ข้อ ๒ ห้ามเดินรถทุกชนิด ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ในถนนดังต่อไปนี้ ๒.๑ ถนนเยาวราช ตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) ถึงแยกวัดตึก  ๒.๒ ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกเอสเอบี ถึงถนนข้าวหลาม  ๒.๓ ถนนพระราม ๔ ตั้งแต่แยกหัวลําโพง ถึงแยกหมอมี  ๒.๔ ถนนราชวงศ์ ตั้งแต่แยกราชวงศ์ ถึงแยกเสือป่า  ๒.๕ ถนนมิตรภาพไทย - จีน

 

ข้อ ๓ ถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) ถึงแยกถนนเยาวราช ตัดถนนลําพูนไชย ห้ามเดินรถทุกชนิด ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา

 

ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถเจ้าพนักงานตํารวจขณะปฏิบัติหน้าที่ และรถที่ได้รับอนุญาต จากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรที่รับผิดชอบ

 

ข้อ ๕ นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คําสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พลตํารวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

 
 

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน