ภาพเป็นข่าว

"บิ๊กตู่" แนะ นักศึกษา วปอ.อ่าน Blue ocean กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

4 ธันวาคม 2019 เวลา 11:10
"บิ๊กตู่" แนะ นักศึกษา วปอ.อ่าน Blue ocean กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม
เปิดอ่าน 462

ประเทศไทยปกครองในลักษณะเฉพาะตัว แต่ทุกประเทศก็เผชิญกับความท้าทาย

(4 ธ.ค.) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาและบรรยายในหัวข้อ“บทบาทภาครัฐเอกชนและการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ” ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 62 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จำนวน 300 คนร่วมรับฟัง  

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการรักษาความมั่นคงของชาติว่า  คือการธำรงไว้ซึ่ง 3 สถาบันหลักคือ“ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์” ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีลักษณะเฉพาะตัว แต่ทุกประเทศก็เผชิญกับความท้าทายคือบริบทใหม่ของโลกที่มีความซับซ้อน ไร้พรมแดนและเชื่อมโยงกันทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจสังคมมและสิ่งแวดล้อม ทุกคนจึงต้องตระหนักและรู้เท่าทันถึงภัยคุกคาม และปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “ความมั่นคงแบบองค์รวม”  ซึ่งเป็นโจทย์ร่วมที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาคการเมืองต้องร่วมไม้ร่วมมือกันแก้ปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคมต้องร่วมแรงร่วมใจกันวางรากฐานการพัฒนาประเทศในอนาคตให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกด้วยการใช้ทรัพยากรของชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนปฏิรูปประเทศโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่งคงมั่นคั่งยั่งยืนในทุกมิติ
นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่า การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ  ความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ  ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงรวมไปถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ“เชิงรุก” อย่างสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความร่วมมือกับนานาชาติโดย“แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง” ให้มากที่สุด ต้องปรับเปลี่ยนทุกกระบวนทัศน์จากการเผชิญหน้าสู่ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดที่ว่า จะต้องแข็งแกร่งไปด้วยกัน(Stronger Together) และที่สำคัญต้อง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 


สำหรับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านนั้น จะถูกแปลงเป็นนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมปรับตัวไปด้วยกันการพัฒนาตามแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เป็นแผนในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อวันข้างหน้าเพื่อลูกหลานของเรา โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และดิจิทัลมาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบาย“ประเทศไทย4.0” ภายใต้การทำงานร่วมกันในลักษณะกลไก“ประชารัฐ” ทั้งในระดับประเทศภูมิภาคเรื่อยลงไปจนถึงระดับหมู่บ้านชุมชน ที่ต้องมีแผนปฏิบัติการของตนในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกันตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นการ“ระเบิดจากข้างใน” สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ทุกระดับจะเป็น“กุญแจสู่ความสำเร็จ” ประชาชนมี“บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ” 

 

โดยจะต้องยึดความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติเหนือผลประโยชน์ส่วนตนปลูกฝังความรักชาติคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมจิตสาธารณะ  จิตอาสาและส่งเสริมความเป็น“พลเมืองดี” ผ่านกลไก“บวร” (บ้าน– วัด– โรงเรียน) ทุกคนต้องมีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันภัยคุกคามและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ

 

โดยในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้นักศึกษาอ่านหนังสือ Blue ocean (ชื่อภาษาไทยกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม) ที่มีเนื้อหาเรื่องแข่งขันสร้างสินค้าที่มีคุณค่าเป็นการเปลี่ยนแนวคิดแบบเดิมไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตอลอีกด้วยAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน