ภาพเป็นข่าว

ว่าที่คุณครูอ่านทางนี้ คำสั่งคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับใหม่

27 พฤศจิกายน 2019 เวลา 20:13
ว่าที่คุณครูอ่านทางนี้ คำสั่งคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับใหม่
เปิดอ่าน 4,328

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว

 

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๑๑) มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒” ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 

(ก) มีคุณสมบัติ (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

 

(๒) ผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(๒.๑) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง

(๒.๒) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอื่นที่คุรุสภารับรอง

(๒.๓) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐาน ความรู้วิชาชีพของคุรุสภา

 

(๓) ผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(๓.๑) วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า

(๓.๒) วุฒิปริญญาอื่นและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ 

(๓.๓) วุฒิปริญญาตรีอื่นและมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

(๓.๔) วุฒิปริญญาตรีอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้ วิชาชีพของคุรุสภา

 

(๔) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  ....http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/291/T_0031.PDF
 


 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน