ภาพเป็นข่าว

ประกาศสภาขย้บ "มานพ คิรีภูวดล" แทนที่ "ธนาธร" อย่างเป็นทางการ    

23 พฤศจิกายน 2019 เวลา 18:53
ประกาศสภาขย้บ "มานพ คิรีภูวดล"  แทนที่ "ธนาธร" อย่างเป็นทางการ    
เปิดอ่าน 620

เปิดราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยับส.ส.บัญชีรายชื่อ ให้ "มานพ คิรีภูวดล"  แทนที่ "ธนาธร"

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 62  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย ที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง คือ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังเป็นวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง

 

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้ค าวินิจฉัยของศาล มีผลในวันอ่าน คือ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

ดังนั้น สมาชิกภาพของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคอนาคตใหม่ ลำดับที่ ๑ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ เลื่อนขึ้นมาเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

 

 รายชื่อผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  คือ  นายมานพ คิรีภูวดล   พรรคอนาคตใหม่ ลำดับที่  ๕๓ จำนวน ๑ คน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน