ภาพเป็นข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งวุฒิสภาคนใหม่

22 พฤศจิกายน 2019 เวลา 21:33
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งวุฒิสภาคนใหม่
เปิดอ่าน 1,295

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง "จัตุรงค์ เสริมสุข" เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 62  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๒๕๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

เนื่องด้วยสมาชิกภาพสมาชิกวุฒิสภาของ นายชยุต สืบตระกูล สิ้นสุดลง เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจัตุรงค์ เสริมสุข เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน