ภาพเป็นข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘เมทินี ชโลธร’ ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่

25 กันยายน 2020 เวลา 21:13
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘เมทินี ชโลธร’ ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่
เปิดอ่าน 1,738

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง “เมทินี ชโลธร” ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกาโดยมีเนื้อหาระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางเมทินี ชโลธร ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา แทน นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางเมทินี ชโลธร ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน