ภาพเป็นข่าว

แต่งตั้ง คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 5 สาขา

2 มิถุนายน 2020 เวลา 20:20
แต่งตั้ง คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 5 สาขา
เปิดอ่าน 397

ครม.แต่งตั้ง 39 คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 5 สาขา วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี

คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติตามที่นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 39 คน ตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ 3 ปี ดังนี้ 
1.สาขาการแพทย์และสาธารณสุข

1.1 ศาสตราจารย์เฉลิม หาญพาณิชย์

1.2 ศาสตราจารย์บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ 

1.3 พลโทศาสตราจารย์คลินิกภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ

1.4 ศาสตราจารย์ยง ภู่วรวรรณ 

1.5 ร้อยตำรวจเอก รุ่งเรือง กิจผาติ

2.สาขาต่างประเทศ ความมั่นคง และการเมือง

2.1 นายดนัย มู่สา

2.2 นายบรรสาน บุนนาค

2.3 พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์

2.4 พลโท สุขสันต์ สิงหเดช

3.สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร 

3.1 นางสาวนันธิกา  ทังสุพานิช

3.2 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

3.3 นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

3.4 ศาสตราจารย์สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ 

3.5 นายอดิทัต วะสีนนท์

4.สาขาเศรษฐกิจและการคลัง

4.1 นายเกริกพงษ์ เกสรทอง

4.2 นางชลิดา พันธ์กระวี

4.3 นางดวงตา ตันโช

4.4 นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

4.5 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

5.สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย

5.1 พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์

5.2 นางสาวจันทจิรา เอี่ยมมยุรา

5.3 นายเชิดศักดิ์ เจนวรากุล

5.4 นายณอคุณ สิทธิพงศ์

5.5 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

5.6 นายนที ทับมณี

5.7 นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ 

5.8 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

5.9 นายธนกฤต วรธนัชชากุล

5.10 พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

5.11 นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ

5.12 นายพีระศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา

5.13 นายมานะ วีระอาชากุล

5.14 ผช.ศ.วรรณภา ติระสังขะ

5.15 พลตำรวจโท วราวุธ ทวีชัยการ

5.16 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส

5.17 นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

5.18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร เนาวนนท์

5.19 ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์

5.20 นางอัจฉรา อุณหเลขกะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน