Hot social

คลอดกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่ควรได้รับ

14 มกราคม 2020 เวลา 19:08
คลอดกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่ควรได้รับ
เปิดอ่าน 3,825

"สมศักดิ์"ลงนามกฎกระทรวง กำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดฯ

 

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 

 

กฎกระทรวงดังกล่าวลงนามโดย นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 18 หน้า   โดยเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  กล่าวคือ โดยที่มาตรา  ๕๒ แห่งพระรำชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การดำเนินการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด การแต่งตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำ การลดวันต้องโทษจำคุก การลดวันต้องโทษจำคุกลงอีกไม่เกินจำนวนวันที่ ทำงานสาธารณะหรือทำงานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการนอกเรือนจำ 

 

การพักการลงโทษ และ การฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการหรือรับการศึกษาอบรมนอกเรือนจำ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยได้รับความเห็นชอบจำกคณะกรรมการราชทัณฑ์ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

 

บัญญัติให้นักโทษเด็ดขำดซึ่งได้รับกำรลดวันต้องโทษจำคุกตามมาตรา ๕๒ (๕) หรือ (๖) หรือได้รับการพักการลงโทษตามมาตรา ๕๒ (๗) และได้รับกำรปล่อยตัวไปก่อนครบกำหนดโทษ ตามหมายศาลในขณะนั้น ต้องปฏิบัติตนโดยเคร่งครัดตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 
 

 


 

 

 

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/003/T_0001.PDFAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน