Hot social

เช็คตารางรถไฟ 42 ขบวน กลับมาวิ่ง 18 พ.ค.นี้

16 พฤษภาคม 2020 เวลา 9:42
เช็คตารางรถไฟ 42 ขบวน กลับมาวิ่ง 18 พ.ค.นี้
เปิดอ่าน 2,144

ตรวจสอบตารางรถไฟ "เหนือ-อีสาน-ใต้-ตะวันออก" รฟท.เตรียมเปิด 42 ขบวนกลับมาวิ่งตั้งแต่ 18 พ.ค.นี้

วันที่ 16 พ.ค. นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเปิดให้บริการเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ และขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น ภายหลังมีมาตรการผ่อนปรนการเดินทางให้กับประชาชน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางขบวนรถโดยสารพิเศษ สามารถจองล่วงก่อนเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณะสุข โดยคาดว่าจะมีประชาชนมีความต้องการในการเดินทางมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด การรถไฟฯ จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษเป็นการชั่วคราว 30 วัน ซึ่งให้บริการเฉพาะรถโดยสารชนิดพัดลมเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 พร้อมทั้งเปิดเดินขบวนรถโดยสารบริการสังคม(ชานเมือง)
สำหรับขบวนรถที่เปิดให้บริการในเส้นทางต่างๆ มีดังนี้
1.ขบวนรถโดยสารพิเศษ เปิดให้บริการชั่วคราว 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2563 จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้
1.1 สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563 เปิดให้บริการขบวนรถด่วนที่ 9051 กรุงเทพ ออกเวลา 05.30 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น.

1.2 สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2563 เปิดให้บริการขบวนรถด่วนที่ 9052 เชียงใหม่ ออกเวลา 05.30 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 18.30 น.

1.3 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563 เปิดให้บริการบริการขบวนรถด่วนที่ 9071 กรุงเทพ ออกเวลา 06.00 น. ถึงอุบลราชธานี เวลา 14.55 น.

1.4 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2563 ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9072 อุบลราชธานี ออกเวลา 06.00 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 14.50 น.

1.5 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563 ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9075 กรุงเทพ ออกเวลา 07.00 น. ถึงหนองคาย เวลา 16.40 น.

1.6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2563 ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9076 หนองคาย ออกเวลา 07.00 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 16.35 น.

1.7 สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563 ประกาศเปิดเดินขบวนรถด่วนที่ 9085 กรุงเทพ ออกเวลา 05.00 น. ถึงชุมทางหาดใหญ่ เวลา 18.45 น. (ขบวนรถให้บริการถึงชุมทางทุ่งสง เนื่องจากจังหวัดพัทลุงและสงขลายังมีล็อกดาวน์จังหวัด)

1.8 สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563 ประกาศเปิดเดินขบวนรถด่วนที่ 9086 ชุมทางหาดใหญ่ ออกเวลา 05.00 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 18.50 น. (ขบวนรถให้บริการจากชุมทางทุ่งสง เนื่องจากจังหวัดพัทลุงและสงขลายังมีล็อกดาวน์จังหวัด )

2.ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จำนวน 34 ขบวน (ไป-กลับ) ตามตารางดังนี้ 
2.1 สายเหนือ ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดาเมือง จำนวน 4 ขบวน
2.2 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถชานเมืองและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 16 ขบวน
2.3 สายใต้ ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 8 ขบวน
2.4 สายตะวันออก ขบวนรถธรรมดา จำนวน 4 ขบวน
2.5 สายแม่กลอง-บ้านแหลม ขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 2 ขบวน


นายนิรุฒ กล่าวด้วยว่า ในด้านมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโควิด – 19 ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และถุงมือยางและ Face shield ตลอดเวลาที่ให้บริการ การตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งบริเวณสถานีและบนขบวนรถ การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืนและนั่ง ให้ชัดเจน ทั้งที่สถานีและขบวนรถ โดยจำกัดการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เมื่อจำหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้ว จะไม่จำหน่ายตั๋วอีกรวมทั้งตั๋วไม่มีที่นั่ง (ตั๋วยืน) การจัดเดินรถโดยสารชนิดพัดลมเพื่อให้บริการเท่านั้น และการงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ หากผู้โดยสารที่เดินทางไกลเกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้เตรียมอาหารไปรับประทานเอง

"สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบฟอร์ม ต.8/คค./รฟท. และได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าวด้วย"นายนิรุฒ กล่าวAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน