Inside ครม.

เผยมติครม. ตั้งมท.1 ประธานบอร์ดคุมกักตุนสินค้า

31 มีนาคม 2020 เวลา 17:14
เผยมติครม. ตั้งมท.1 ประธานบอร์ดคุมกักตุนสินค้า
เปิดอ่าน 620

เห็นชอบร่างกฎกระทรวงอนุญาตจำหน่ายครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 2 -ตั้งกองใหม่ในธนารักษ์

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63   การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ยังคงรูปแบบการประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 

โดยประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายจับตามองคือกรณีกระทรวงกลาโหม ขออนุมัติให้กองทัพเรือ(ทร.)ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำนั้น แต่ถึงที่สุด พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม(กห.) เปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้มีการเสนอและพิจารณาใน ครม.วันนี้ ( 31 มี.ค. 63 ) แต่อย่างใด

ประเด็นที่สังคมจับตามองในความสับสนอลหม่านกระแสโควิด-19 ปรากฎว่า  ครม.เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 

ซึ่งครั้งนี้ ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2497 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการ

(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ

(3) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ

(4) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ

(5) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ

(6) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ

(7) อธิบดีกรมสรรพากร เป็นกรรมการ

(8) อธิบดีกรมศุลกากร เป็นกรรมการ

(9) อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นกรรมการ

(10) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ

(11) อธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการ และเลขานุการ

โดยให้สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

 
ติดตาม มติครม.เรื่องอื่นๆกันดูบ้าง ครม.มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. .ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดให้กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 240 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2. กำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตและการขอรับใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต พร้อมทั้งแนบเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ และกำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 รวมทั้งกำหนดวิธีการและสถานที่ยื่นคำขอและการแจ้งต่าง ๆ

4. กำหนดวิธีปฏิบัติให้กับผู้รับอนุญาตจำหน่ายมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และต้องจัดให้มีการจัดทำบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 รวมทั้งต้องจัดให้มีการรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนและสิ้นปี

5. กำหนดให้แบบต่าง ๆ เช่น คำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการฯ กำหนดโดยประกาศราชกิจจานุเบกษา

6. กำหนดบทเฉพาะกาล

6.1 กำหนดให้ใบอนุญาตที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน และให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทำบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน

6.2 กำหนดให้คำขอหรือหนังสือขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ถือว่าเป็นคำขอหรือการแจ้ง แล้วแต่กรณี ตามกฎกระทรวงนี้ และหากคำขอดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น เพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้


ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ โดยมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเดิม ขณะเดียวกันมีหน่วยงานจัดตั้งขึ้นใหม่  เรียกว่า "กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน "

 

ติดตามมติครม.เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/28179Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน