Inside ครม.

เปิด 15 มาตรการรับผลกระทบโควิด-19 เมื่อรัฐ แจกหัวละหมื่นห้า

28 มีนาคม 2020 เวลา 7:15
เปิด 15 มาตรการรับผลกระทบโควิด-19 เมื่อรัฐ แจกหัวละหมื่นห้า
เปิดอ่าน 2,563

สารพัดมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากพิษภัยไวรัสโควิด-19 รวมไว้ที่นี่แล้ว

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ครม.เห็นชอบตามที่นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอมาตรการดูแลและเยียวยาประชาชน ระยะที่ 2 รวมกว่า 15 มาตรการ

แบ่งเป็น 8 มาตรการดูแลและเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 และ 7 มาตรการดูแลและเยียวยา ผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19
สำหรับ 8 มาตรการดูแลและเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ประกอบด้วย 1.สนับสนุนเงิน คนละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3เดือน ให้เงินเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากการปิดที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราว จำนวน 3 ล้านคน ทั้งนี้ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.2563 ด้วยการแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนายจ้าง ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยาผ่าน พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน และจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

2.สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อราย วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน

3.สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาทต่อราย วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน  มีหลักประกัน

4.สำนักงานธนานุเคราะห์ รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน

5.ยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเลื่อนกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาออกไปเป็นสิงหาคม 2563

6.หักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท

7.ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัย ให้บุคลากรทางการแพทย์

8.ฝึกอบรมมีเงินใช้ โดยฝึกอบรม เพิ่มทักษะอาชีพ หรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้ ขยายฝึกอบรมผ่านภาคี เครือข่าย เช่น มูลนิธิ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นต้น


ส่วน 7 มาตรการดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ประกอบด้วย 1.สินเชื่อรายย่อย ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ให้สินเชื่อต่อราย ไม่เกิน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3% 2 ปีแรก

2.ยืดการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 จากเดิม พ.ค. 63 ออกไปเป็นภายใน 31 ส.ค. 63  ภ.ง.ด. 51 จากเดิม ส.ค. 63 ออกไปเป็นภายใน 30 ก.ย. 63

3.ยืดการเสียภาษีสรรพากร เช่น VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะและอื่น ๆ ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษี และชำระภาษีทุกประเภท 1 เดือน

4.ยืดการเสียภาษี สรรพสามิตให้กิจการ สถานบริการ เลื่อนการยื่นแบบและชำระภาษีสถานบริการ ออกไป 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มี.ค. –31พ.ค. 63 ให้เสียภาษี 15ก.ค. 63

5.ยืดการเสียภาษีสรรพสามิต ให้ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยเลื่อนการยื่นแบบและชำระภาษี ภายใน 10 วัน เป็นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ระยะเวลา 3 เดือน

6.ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษา COVID-19 ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้า ที่ใช้รักษาและป้องกันโรคโควิด-19 เป็นเวลา 6 เดือนถึงช่วงกันยายน 2563

7.ยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียม จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Non-Bank) โดยให้เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อ Leasing  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 –31 ธ.ค. 64Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน