Inside ครม.

ประกาศพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมข้อกำหนดยับยั้งโควิด-19

25 มีนาคม 2020 เวลา 19:34
ประกาศพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมข้อกำหนดยับยั้งโควิด-19
เปิดอ่าน 21,316

ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้พร้อมข้อกำหนดในภาวะโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แล้ว พร้อมก้นนี้ ยังได้เผยแพร่ ประกาศฉบับต่างๆ 

ได้แก่ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)
 

สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  ระบุดังนี้   

โดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อ ได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากทั่วโลก จนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการระบาดใหญ่ และขอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้น

การระบาดของโรคดังกล่าว จึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งต้องใช้มาตรการ เข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ประกอบกับมีการกักตุนสินค้า

จำเป็นต่อการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาด การป้องกัน และการรักษาโรค ตลอดจน การกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน ซึ่งต้องป้องกัน มิให้เกิดภาวะขาดแคลนอันจะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน กรณีจึงจำเป็นต้องใช้ มาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชน และการด ารงชีวิตโดยปกติสุข ของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านพรก.ฉุกเฉิน  ข้อกำหนด และคำสั่ง ทั้งหมดได้ที่นี่ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0001.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0002.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0004.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0006.PDFAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน