Inside ครม.

ประกาศกทม.สั่งจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในที่สาธารณะฉบับใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 20:43
ประกาศกทม.สั่งจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในที่สาธารณะฉบับใหม่
เปิดอ่าน 2,895

กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเผย 8 ข้อห้ามตั้งวางหาบเร่แผงลอยขายสินค้าในที่สาธารณะเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.63 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน โดยทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่ - แผงลอย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคง เอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผัน ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผันได้ใช้บังคับ มาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

อีกทั้ง กรุงเทพมหานครได้รับการร้องเรียนจาก ประชาชนที่ได้รับความไม่สะดวกจากการมีหาบเร่ - แผงลอย ตั้งกีดขวางการสัญจรบนทางเท้า รวมทั้ง เจ้าพนักงานจราจรประสบปัญหาในการจัดการจราจรให้คล่องตัวและผู้ขับขี่ยานพาหนะต่างได้รับ ความไม่สะดวกในการจราจรเป็นผลตามมา

นอกจากนี้ ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการยกเลิก จุดผ่อนผันบนทางเท้า ศาลปกครองได้วินิจฉัยเป็นแนวสำคัญไว้ว่าทางเดินเท้าสาธารณะ มีวัตถุประสงค์ ของการใช้เพื่อประโยชน์สำหรับสาธารณะในการสัญจร และตามหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ ของการค้าขายบนทางเท้าเทียบกับความเสียหายและการขาดประโยชน์ในการใช้สอยที่จะเกิดกับสาธารณะ พิจารณาได้ว่า ประโยชน์สาธารณะย่อมมีความเหมาะสมและจำเป็นมากกว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 42 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

รวมทั้งสาระบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง แห่งพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้า ในที่สาธารณะ ดังนี้

1. ให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผัน ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

2. ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน ย่านพื้นที่ส่งเสริม การท่องเที่ยวบริเวณถนนข้าวสาร และ ถนนเยาวราช และพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกับข้างต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนด
กล่าวสำหรับประเด็น ห้ามจัดผังแผงค้าโดยเด็ดขาดในพื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้

(1) ป้ายและศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางสาธารณะ จุดที่หยุดหรือจอดรถ โดยสารสาธารณะ และในระยะ 10 เมตร จากจุดดังกล่าว

(2) ทางขึ้นลงสะพานลอยคนเดินข้าม บริเวณใต้สะพานลอยคนเดินข้าม ทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้ารวมถึงช่องทางเข้าลิฟท์สำหรับผู้พิการ และในระยะ 10 เมตร จากจุดดังกล่าว

(3) ทางเท้าบริเวณข้ามถนนที่มีทางม้าลาย และในระยะ 3 เมตร จากจุดดังกล่าว ทั้ง 2 ด้าน

( 4 ) ในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก

(5) ช่องทางเข้าออกอาคารที่ประชาชนใช้สอย และในระยะ 5 เมตร จากจุดดังกล่าว

(ุ6) ห้องสุขาสาธารณะ และในระยะ 3 เมตร จากจุดดังกล่าว

(7) จุดจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง) และในระยะ 3 เมตร จากจุดดังกล่าว

(8) บริเวณโดยรอบตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ และในระยะ 1 เมตร จากจุดดังกล่าว


อ่านประกาศกทม.ฉบับเต็ม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/047/T_0017.PDFAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน