Inside ครม.

ชงกระทรวงนายจ้างจ่ายค่าทำศพ 4 หมื่น จับตารื้อตร.ภูธรภาค1-9

27 มกราคม 2020 เวลา 19:15
ชงกระทรวงนายจ้างจ่ายค่าทำศพ 4 หมื่น จับตารื้อตร.ภูธรภาค1-9
เปิดอ่าน 454

มาแล้วโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม บางขุนนนท์-มีนบุรี เสนอเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์บางใหญ่

 

กาประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 28 ม.ค.  63  "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมครม. โดยจะมีการพิจารณาวาระ  10 เรื่อง  เพื่อทราบ 6 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องืี่ครม.เห็นชอบอนุมัติ อีก 13  เรื่อง 

 

ก่อนเข้าสู่วาระ  เป็นที่แน่นอนว่า กระทรวงสาธารณสุข  จะเสนอ ครม.ตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

จับจ้องไปที่วาระพิจารณา  เนื่องจากมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เมื่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ( ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ( การแก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการตำรวจภูธรภาค 1-9 ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ) 

 

สิ้นสุดการรอคอย เมื่อ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp ) พ.ศ...

 

ด้านคมนาคม เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานพาหนะบนสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ ตองยินแห่งที่ 2 พ.ศ....

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เสนอ ขอทบทวนและยกเลิกมติครม.เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 

 

คณะกรรมการร่วมลงทุน ฯ เสนอ ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนท์ -มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 

คมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี พ.ศ.

 

ตบท้ายวาระพิจารณา ขออนุมัติแก้ไขชื่อตำบลของสถานที่ก่อสร้างอาคารนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 

 

 
 

วาระเพื่อรับทราบหากไม่มีข้อท้วงติงให้ถือว่าคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติและเห็นชอบ โดยด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีดังนี้

 

กระทรวงการคลัง โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530 (ฉบับที่...) (เพื่อให้สิทธิ์ดำเนินกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญบางขั้นตอนนอกเขตปลอดอากรหรือนอกเขตประกอบการเสรี)

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 / 2562

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปี 2562

 

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอร่างกฎกระทรวง การขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน การกำหนดค่าบริการ และวิธีการให้บริการ การขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. ...

 

นอกจากนี้กระทรวงแรงงาน ยังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าทำศพ พ.ศ.... เป็นการกำหนดให้ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย เนื่องจากการทำงาน ให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพ แก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างเป็นจำนวน 40,000 บาท

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎหมายทรวง ฉบับที่... (พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จำนวน 2 ฉบับ

 

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส) สังกัดกระทรวงพาณิชย์

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ....

 

นอกจากนี้ นายสุริยะ ยังจะเสนอร่างกฎหมาย ทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม 3 ฉบับ

 

ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการมีและการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสากิจ และการมอบหมายให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2553

 

 


 

สำหรับวาระเพื่อทราบ ด้านการเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เสนอ มาตรการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ  

 

กระทรวงยุติธรรม  รายงานสถานการณ์และแนทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ 

 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รายงานการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง สาธารณรัฐคาซัคสถาน

 

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน

 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

สำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน รายงานคณะรัฐมนตรี รับทราบ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

สำนักงานอัยการสูงสุด รายงานคณะรัฐมนตรี ถึงการแจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำ ที่ อบ.14/2558 คดีหมายเลขแดง ที่ อบ.152/2562 ระหว่างนายกฤต ธนิศราพงศ์ ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ 2 คณะรัฐมนตรี ที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดี คดีถึงที่สุด เรื่อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแต่งตั้งให้นายประภัสร์ จงสงวน เป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษายืน ตามศาลปกครองชั้นต้น ให้ยกฟ้องคดี

 

ขณะที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.จะรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป ณ เดือนธันวาคม 2562

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เตรียมออกมาตรการกระตุ้นการลงทุน ประกอบด้วย มาตรการของกระทรวงการคลัง ที่จะให้นำค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักร สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนได้ 2.5 เท่า และมาตรการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในวันที่ 28 มกราคมนี้

 

ด้านกระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยว่า จะเสนอ ครม.ตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน