Inside ครม.

ถอนสภาพที่ราชพัสดุเขาพระงาม ลพบุรี 45 ไร่

18 มกราคม 2020 เวลา 11:16
ถอนสภาพที่ราชพัสดุเขาพระงาม ลพบุรี 45 ไร่
เปิดอ่าน 1,176

สาเหตุ"กองทัพบก"ยกเลิกการใช้ ส่งคืนกระทรวงการคลังนำไปใช้ประโยชน์อื่นต่อไป

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อว้นที่  16 ม.ค. 63  ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บางส่วน

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

มาตรา ๓ ให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ. ๔๖๕ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ ๔๕/๒๔๗๔ เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๘๖,๔๑๓ ไร่ ๓๓ ตารางวา บางส่วน โดยมีเนื้อที่ ที่ถอนสภาพประมาณ ๔๕ ไร่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา ในท้องที่ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
 

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ทะเบียนที่ ลบ. ๔๖๕ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ ๔๕/๒๔๗๔ เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๘๖,๔๑๓ ไร่ ๓๓ ตารางวา เดิมอยู่ในท้องที่ตำบลธรณี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี และตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

ปัจจุบันอยู่ในท้องที่ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และอยู่ในความครอบครอง ดูแลและใช้ประโยชน์ในราชการของกองทัพบก ปัจจุบันที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๔๕ ไร่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา

 

กองทัพบกได้เลิกใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะและกระทรวงการคลัง ไม่ประสงค์จะสงวนไว้ใช้เพื่อประโยชน์เช่นนั้นอีกต่อไป สมควรถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว บางส่วน ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยที่ราชพัสดุต่อไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้


 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/004/T_0001.PDFAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน