Inside ครม.

เปิดแฟ้มครม.ลุ้นซานต้าตู่แจกของขวัญปีใหม่

23 ธันวาคม 2019 เวลา 20:18
เปิดแฟ้มครม.ลุ้นซานต้าตู่แจกของขวัญปีใหม่
เปิดอ่าน 361

จับตาวาระร้อน เสนอผลเจรจายุติข้อพิพาทคดีทางด่วน ต่อสัญญาสัมปทานออกไป 15 ปี

 

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ประจำวันที่ 24 ธ.ค.62  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ กระทรวงต่างๆ ยังคงทยอยรายงานการจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  ที่แน่ๆ กระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ จะรายงานของขวัญปีใหม่ประจำปี 2563 สำหรับประชาชนจากกระทรวงคมนาคมด้วย 

 

วาระร้อนห้ามพลาด  อยู่ที่ประเด็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับบริษัททางด่วนที่ยืดเยื้อมานาน มีการฟ้องร้องกันถึง 17 คดี ซึ่งคณะทำงานแก้ไขข้อพิพาทที่มีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานรายงานผลการเจรจาจนได้ข้อยุติ   โดยจะมีการต่อขยายสัญญาโครงการทางด่วน เป็นระยะเวลา 15 ปี 8 เดือน แลกกับการยุติข้อพิพาททั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าที่ 58,873 ล้านบาท โดยไม่มีการลงทุนก่อสร้างปรับปรุงทางด่วนชั้นที่ 2 (Double Deck  โดย 3 สัญญาจะไปจบพร้อมกัน 31 ต.ค. 78 คงเงื่อนไขขึ้นค่าผ่านทางทุก 10 ปี พร้อมกับต่อรองให้ใช้ฟรีวันหยุดนักขัตฤกษ์
 

 

วาระเพื่อพิจารณา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำเนาเดิมได้ พ.ศ....

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เสนอการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ - บอริคำไซ

 

นอกจากนี้ ยังจะเสนอการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สำหรับโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา การพัฒนาระบบการจัดการขยะ)

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสากรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรื่องมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน)

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอเป้าหมายของนโยบายการเงินปี 2563 

วาระเพื่อทราบ ประกอบด้วย  สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2562   นอกจากนี้ ยังจะเสนอความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

 

กระทรวงการคลัง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้(r-bill) ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 

กระทรวงอุตสาหกรรม จะรายงานการดำเนินโครงการเมืองแร่โพแทชและเกลือหินของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด

 

ทางด้านกระทรวงแรงงาน จะเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติและของบุคคล ซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ฉบับที่ พ.ศ. ..

 

ส่วนนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ พ.ศ... (มาตรการภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ)

 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังเสนอร่างพระราชกฤษฏีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ พ.ศ.(ขยายระยะเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ SMEs ในมาตรการพี่ช่วยน้อง)

 

ทั้งยังจะเสนอร่างกฎหมายทรวง ฉบับที่ พ.ศ. ... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลราคาเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

 

กระทรวงการคลัง ยังจะรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ

 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  จำนวน 3 ฉบับ

 

นอกจากนี้ยังจะเสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าชลประทาน การจัดเก็บโดยชำระค่าชลประทาน และการยกเว้นและการผ่อนชำระค่าชลประทาน พ.ศ....

 

นายเฉลิมชัย ยังจะเสนอร่างกฎกระทรวง การนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ...

 

ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557  เช่นเดียวกับกระทรวงแรงงาน ที่จะเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 

วาระแต่งตั้ง กระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายธิบดี วัฒนกุล และ นายวรวรรธน์ ภิญโญ   กระทรวงวัฒนธรรม เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ คือ นางสาวภัคพดี อยู่คงดี 

 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิคือ นายวันชัย เหล่าเสถียรกิจ

 

ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิคือ  นางสาวกรุณา จุฑานนท์    นอกจากนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยังเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ คือนายสุกิจ เพชรเนียน


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน