Inside ครม.

ส่องงบฯปี 64 ความมั่นคงมาก่อน

15 ธันวาคม 2019 เวลา 12:48
ส่องงบฯปี 64 ความมั่นคงมาก่อน
เปิดอ่าน 955

การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเป็นการวางหลักการจัดสรรงบฯให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนด

 

โดย ครม.วันที่ 11 ธ.ค.2562 เห็นชอบหลักการและกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 

สำหรับโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 1.ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 2.รายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

 

โครงสร้างของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2564 ตามยุทธศาสตร์ชาติ

 

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

 

มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ เร่งรัดการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ รักษาความมั่นคงภายในประเทศและพื้นที่ชายแดน ส่งเสริมการป้องกันอธิปไตยทางบกทางทะเล ทางอากาศ พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบภัยพิบัติ ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ ส่งเสริมสถานะบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก พัฒนาด้านการต่างประเทศให้มีเอกลักษณ์และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน

 
 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

 

เน้นการพัฒนาเกษตร ได้แก่  เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการจัดการระบบนิเวศเกษตร ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรมความมั่นคงและการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม

 

การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ธุรกิจเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคและเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและดิจิทัล พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ โดยการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน การตลาด ข้อมูลบริการภาครัฐ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 

เพื่อเตรียมคนไทยสำหรับการดำรงชีวิตในโลกทศวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม รวมถึงเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และการเป็นพลเมืองที่ดี การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เน้นพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัย พัฒนาการเรียนรู้โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพวะที่ดีโดยส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อการมีสุขภาพวะที่ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย พร้อมทั้งกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพการกีฬา

 


 

4.ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

 

มุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังในชุมชนให้เกิดการสร้างพลังทางสังคม การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 3 วัยในท้องถิ่น ส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรีและสิทธิมนุษยชนในทุกเพศสภาพ เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การรองรับสังคมสูงอายุ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เสริมสร้างการบริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนาช่องทางการตลาด เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้เศรษฐกิจชุมชนพัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ

 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

เน้นการสร้างการเติบโตอย่างยังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยเฉพาะการจัดการขยะและคุณภาพอากาศที่ดี การยกระดับกระบวนทัศน์โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การจัดระบบดูแลน้ำในพื้นที่นิคมเกษตรอุตสาหกรรมทันสมัย พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบเส้นทางน้ำที่มีความสอดคล้องกับผังเมือง รวมถึงการเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย การอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ 

 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ อาทิ พัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐให้เป็นภาครัฐที่ทันสมัย เปิดกว้าง มีความยืดหยุ่นและเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเร่งสร้างจิตรสำนึกและเป็นพลเมืองที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาการบริหารจัดการป้องกันและปรับรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน