Inside ครม.

ครม.ชงงดเว้นค่ามอเตอร์เวย์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

11 ธันวาคม 2019 เวลา 8:00
ครม.ชงงดเว้นค่ามอเตอร์เวย์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เปิดอ่าน 987

เอาใจประชาชนกลับต่างจังหวัดฉลองปีใหม่เสนองดเก็บค่ามอเตอร์เวย์ 27ธ.ค.62-3ม.ค.63

 

ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) สัปดาห์นี้เลื่อนไปเป็นวันพุธที่ 11 ธันวาคม เนื่องจากอังคารที่ 10 ธันวาคม ตรงกับวันหยุด “วันรัฐธรรมนูญ” โดย “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังคงนั่งหัวโต๊ะ เป็นประธานการประชุมเช่นเคย

 

งดค่าทางด่วนมอเตอร์เวย์รับปีใหม่

 

เปิดแฟ้ม ครม. 11 ธันวาคม นี้   เริ่มต้นด้วยวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เอาใจประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ต่างจังหวัด เมื่อ กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ  หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลบีไหม่ตั้งแต่ เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 มกราคม 2563

 

กระทรวงพาณิชย์  โดย นายจุรินทร์  ลักษณะวิศิษฎ์  รองนายกฯและรมว.พาณิชย์   เสนอโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  8.50 บาทต่อกิโลกรัม ความชื้นไม่เกิน 14.5%  ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่  ที่ปลูกตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างได้ ภายในวันที่ 20 ธันวาคมนี้

 

และ จะเสนอ มาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปี 2562/2563 ตามเงื่อนไขที่กำหนด วงเงินรวม 26,000 ล้านบาท การให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2562/2563  จำนวน 1 ล้านตัน วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท และ สินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท 

 

กระทรวงมหาดไทย เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มกรอบอัตรากำลังสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน จำนวน 2,247 อัตรา

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติเปิดตลาดนำเข้านมผงขาดมันเนย ปี 2562 เพิ่มเติม

 

 

วาระเพื่อทราบ โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เสนอรายงานผลการ เตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 

กระทรวงการคลังโดย “นายอุตตม สาวนายน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ และรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยงทางการคลัง ตามมาตรา 51 มาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนกันยายน 2562

 

ขณะที่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รายงานผลการประกาศคำมั่นของไทยในการประชุมระดับสูงว่าด้วยความไร้รัฐ

 

ส่วนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รายงานผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 18 และการประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP summit ) ครั้งที่ 3 นอกจากนี้ ยังจะรายงานผลการประชุม global ministerial conference on system integration of renewables ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธรัฐเยอรมัน

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการประชุมคณะมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษเรื่องการป้องกันและลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย

 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในภูมิภาค

 

ขณะที่ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รายงานผลการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

 
 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รายงานผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งใดๆเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเรื่อง สิทธิพลเมืองอันเกี่ยวข้องกับสตรี กรณีขอให้ตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539

 

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา (JCC) เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 9

 

เข้าสู่วาระเพื่อทราบ หากไม่มีข้อท้วงติงให้ถือเป็นว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติ

 

โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ฉบับ 

 

นอกจากนี้ ยังเสนอร่างกฎหมายทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ตำบลแม่นาเติง ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงใต้ ตำบลแม่ฮี้ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. ... นอกจากนี้ ยังเสนอร่างกฎหมายทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 จำนวน 3 ฉบับ

 

ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องขยายระยะเวลาการบังคับประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้งตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2558


 

ต้องติดตามว่า ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล  รมว.แรงงาน จะนำมติคณะกรรมการค่าจ้างเห็นชอบให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นจำนวน 5- 6 บาท   เสนอต่อที่ประชุมครม.ภายในสัปดาห์นี้หรือไม่  เพื่อให้อัตราค่าจ้างนี้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563

 

โดยจังหวัดที่ปรับขึ้น 6 บาท มีจำนวน 9 จังหวัด คือ ชลบุรี ภูเก็ต กรุงเทพ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปราจีนบุรี ส่วนจังหวัดที่เหลือได้รับการปรับขึ้นในอัตรา 5 บาท ทั่วประเทศทั้งนี้ ค่าจ้างขั้นต่ำแบ่งเป็น 10 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่มีอัตราสูงสุดคือ ชลบุรี กับ ภูเก็ต อยู่ที่ 336 บาท ส่วนอัตราต่ำสุดคือ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา อยู่ที่ 313 บาท

 

ทั้งนี้  อัตราที่ปรับขึ้นถือเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ประเมินจากภาพรวมของประเทศ คาดว่าสมดุลกับทุกฝ่ายและส่งผลดีกับเศรษฐกิจ  Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน