Inside ครม.

เป้า 20 ปี 8 แสนล้าน ยกระดับยางพาราไทย

3 ธันวาคม 2019 เวลา 19:16
เป้า 20 ปี 8 แสนล้าน  ยกระดับยางพาราไทย
เปิดอ่าน 331

แผนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี กำหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมีรายได้มั่นคง" 

 

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ประจำวันที่ 3 ธ.ค.2562 หนึ่งในมติสำคัญอยู่มติรับทราบแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560 – 2579) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอต่อที่ประชุม

 

สำหรับมติ ครม.ครั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ เคยเสนอตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2560 เพื่ออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 และมอบหมายการยางแห่งประเทศไทย นำแผนเสนอครม.เพื่อทราบ แต่เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2561 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแผนแล้วมีความเห็นให้ "การยางแห่งประเทศไทย" นำไปทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ก่อนเสนอต่อครม.อีกครั้ง จนนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในครั้งนี้

 

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ฯ ยางพาราระยะ 20 ปี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมีรายได้มั่นคง" วางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 3 ระยะ ประกอบด้วย "ระยะแรก" 1 – 5 ปี พ.ศ.2560 – 2564 "ระยะสอง" 6 – 10 ปีพ.ศ.2565 – 2569 และ "ระยะสาม" 11 – 20 ปี พ.ศ.2570 – 2579 

 

ขณะที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มีตั้งแต่ปี 2559-2579 แบ่งเป็น 1.ลดจำนวนพื้นที่ปลูกยางลง 23.3 ล้านไร่ เหลือ18.4 ล้านไร่ 2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ โดยกำหนดเป้าหมายปริมาณผลผลิตยางเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 224 กิโลกรัม/ไร่ เป็นเฉลี่ย 360 กิโลกรัม/ไร่ 3.เพิ่มสัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศ ร้อยละ 13.6 เป็นร้อยละ 35 4.เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา จาก 250,000 ล้านบาท/ปี เป็น 800,000 ล้านบาท/ปี และ 5.เพิ่มรายได้จากการทำสวนยาง จาก 11,984 บาท/ไร่ เป็น 19,800 บาท/ไร่

 

​​ 

​​ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ครั้งนี้ ครม.เน้นไปที่แนวทางการพัฒนา 5 ด้าน 1.สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2.เพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 3.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและพัฒนาพันธุ์ยางที่เติบโตเร็วให้ผลผลิตสูงสร้างสิ่งจูงใจให้มีการนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์

 

4.พัฒนาตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดกลางยางพาราแต่ละแห่งเข้ากับตลาดยางท้องถิ่น เพื่อให้ทั่วโลกนำไปใช้ในการอ้างอิง และ 5.พัฒนาปัจจัยสนับสนุน โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยางพารา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกยางพารา 

 

​เป็นโรดแม็พขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี เพื่อให้ "ยางพารา" ถูกยกระดับเป็น "พืชเศรษฐกิจ" ให้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในระบบอุตสาหกรรม และคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน