Inside ครม.

จัดโครงสร้างกอ.รมน. รับมือภัยความมั่นคงยุคใหม่

2 ธันวาคม 2019 เวลา 19:41
จัดโครงสร้างกอ.รมน. รับมือภัยความมั่นคงยุคใหม่
เปิดอ่าน 1,210

ปรับโครงสร้างกอ.รมน.ใหม่เพิ่ม 4 ส่วนงาน รองรับปัญหาสิทธิมนุษยชน ภัยไซเบอร์

 

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.62  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๒ /๒๕๖๒ เรื่อง กำรจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน  หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน และอัตรากำลังของกองอำนวยกำรรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา  ๕ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

 

โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๕๒ เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้ำที่ของส่วนงาน และอัตรำกำลังของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

ข้อ ๒ ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีโครงสร้าง และส่วนงาน ๑๗ ส่วนงาน ดังต่อไปนี้

 

(1) ส ำนักงานเลขานุการ 

(๒) สำนักตรวจสอบภายใน

(๓) สำนักพัฒนำระบบบริหาร

(๔) สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

(๕) สำนักจเร

(๖) สำนักนโยบำยและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

(๗) สำนักการข่าว

(๘) สำนักกิจกำรมวลชนและสารนิเทศ

(๙) สำนักบริหารงานบุคคล

(๑๐) สำนักส่งกำลังบำรุง

(๑๑) สำนักงบประมาณและการเงิน

(๑๒) สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงำน

(๑๓) ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง

(๑๔) ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง

(๑๕) ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

(๑๖) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค

(๑๗) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

 

 




 

การปรับปรุงการจัดโครงสร้างกอ.รมน.ครั้งนี้  สังเกตได้ว่ามีการแบ่งส่วนงาน จากเดิม 12 ส่วนงาน เป็น 17 ส่วนงาน โดยมีส่วนงานที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและตั้งขึ้นใหม่ 

 

โดยส่วนงานที่ตั้งขึ้นใหม่  คือ 


สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน  มีหน้าที่และอำนาจ เช่น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน  และกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของ กอ.รมน. ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีอาญา คดีแพ่ง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรม สัญญา และการสงเคราะห์ทางกฎหมาย ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. เป็นต้น


สำนักงานเลขานุการ  มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและธุรการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การประชาสัมพันธ์โดยบูรณาการเครื่องมือทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นหน่วยงานกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ

 

สำนักจเร  มีหน้าที่และอำนาจ เช่น ตรวจสอบ ประเมินผล และสอบสวนอย่างอิสระในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน กอ.รมน. สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องการร้องทุกข์ร้องเรียน และให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน กอ.รมน. ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น

 

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง   มีหน้าที่และอำนาจ เช่น กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ของ กอ.รมน. เป็นต้น

 

ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง มีหน้าที่และอำนาจจัดอบรมด้านการรักษาความมั่นคงภายในให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกภาคส่วน และจัดทำหลักนิยม องค์ความรู้ ตำรา คู่มือ และหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

ทั้งนี้ ตามคำสั่งสำนักนายกฯ  กำหนดให้ปรับปรุงอัตรากำลัง ประกอบด้วยอัตรากำลังช่วยราชการ จากเดิม 1,578 อัตรา ลดลงเหลือ 1,452 อัตรา ส่วนอัตรากำลังประจำ รวม 171 อัตรา เป็นการบริหารจัดการภายใต้กรอบอัตรากำลังประจำที่มีอยู่เดิม


   


 

อ่านคำสั่งสำนักนายกฯ โครงสร้างกอ.รมน. ฉบับเต็ม  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/296/T_0017.PDF



Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน