Inside ครม.

“สมศักดิ์” ขอใช้งบลับ เร่งด่วน จำเป็น “อุตตม” ชง เว้นภาษี ชิม ช้อป ใช้

2 ธันวาคม 2019 เวลา 17:55
“สมศักดิ์” ขอใช้งบลับ เร่งด่วน จำเป็น  “อุตตม” ชง เว้นภาษี ชิม ช้อป ใช้
เปิดอ่าน 425

จับตาวาระครม.ก่อนดินเนอร์พรรคร่วม มท.ขอรุกป่าชายเลน ลุยโครงการสายเคเบิลใต้น้ำพังงา

 

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 3 ธ.ค.62  “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กลับมานั่งหัวโต๊ะประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ต้องเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน – เกาหลี ที่เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

 

เปิดแฟ้มวาระครม. มีเรื่องให้พิจารณาจำนวนมาก เริ่มจากเรื่องเพื่อรับทราบ โดย นายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เสนอรายงานประจำปี 2561 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  เตรียมรายงานมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน ครั้งที่ 1/2562 พร้อมรายงาน คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 15/2562 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562

 

กระทรวงยุติธรรม โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รมว. ยุติธรรม รายงานการระงับโครงการพัฒนาทางเลือก เพื่อปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด หมู่บ้านอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สรุปรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว Amazing Thailand road show to Nordic & Baltic 2019 และการจัดงาน Amazing Thai night  2019

 

 
 

สำหรับวาระเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  รมว.กระทรวงฯ เสนอยุบเลิกศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ซึ่งอยู่ในทบวงมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์หลักมุ่งพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศอย่างมีคุณภาพ

 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์   รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตำบล และอำเภอที่ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarazation พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน  รมว.เกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติวงเงินราคากลาง และเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสลิด จังหวัดตาก

 

ขณะที่กระทรวงมหาดไทย โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รมว.มหาดไทย  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และวันที่ 7 ตุลาคม 2562

 

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 ที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนในทุกกรณี เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ(เกาะพระทอง จังหวัดพังงา) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

กระทรวงยุติธรรม โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รมว.ยุติธรรม ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยเบิกจ่ายในลักษณะเงินราชการลับ

 

ทางด้านกฎหมาย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด สมัยที่ 14 , การประชุมรัฐภาคี อนุสัญญารอตเตอร์ดัม ว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้า สำหรับสารอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 9 และ การประชุมรัฐภาคีในอนุสัญญาตอกโฮล์ม ว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนานสมัยที่ 9

 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 จำนวน 2 ฉบับ กระทรวงสาธารณสุข ยังเสนอร่างกฎทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ รวม 4 ฉบับ

 

ขณะที่ กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมทางหลวงชนบท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานทางหลวงตามกฏหมายว่าด้วยทางหลวง

 

 


 

กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฏหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรม ยังเสนอร่างกฎหมาย ศูนย์กำหนดประเภทชนิดและขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ. ...รวมถึงร่างกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขนักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก หรือการพักการลงโทษและการได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ...

 

นายอุตตม สาวนายน   รมว.คลัง เสนอร่างกฎหมายทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช็อปใช้ ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2562)

 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จำนวน 2 ฉบับ นอกจากนี้ยังเสนอ ร่างกฎกระทรวงที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะของสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่จำเป็นประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 

ขณะที่ กระทรวงกลาโหม เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานการประดับและกรณีที่ให้ประดับ เหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิบัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจำตัว ผู้ได้รับพระราชทาน เหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. ...

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เสนอร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เกี่ยวกับกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ตามมาตรา 7 (1) (2) (4) แห่งพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

 

สุดท้าย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.สำนักนายกฯ รายงานการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน