Inside ครม.

"บิ๊กป้อม" นั่งหัวโต๊ะ จับตาส่อถกนอกรอบรมต.ต่างพรรคเคลียร์ปมแบนสารพิษ

25 พฤศจิกายน 2019 เวลา 17:45
"บิ๊กป้อม" นั่งหัวโต๊ะ  จับตาส่อถกนอกรอบรมต.ต่างพรรคเคลียร์ปมแบนสารพิษ
เปิดอ่าน 343

กระทรวงอุตฯ เตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความพระราชบัญญัติโรงงานจำนวน 3 ฉบับ

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 26  พ.ย.62  นี้ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะทำหน้าที่เป็นประธาน เนื่องด้วย นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ (ASEAN - Republic of Korea Commemorative Summit) ครั้งที่ 3 และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong - Republic of Korea Summit) ครั้งที่ 1 ที่สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 24 -27 พฤศจิกายน

 

การประชุม ครม. นอกจากวาระการประชุมปกติ ต้องจับตา รัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐและรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย จะมีการทำความเข้าใจต่อประเด็นการแบนสารพิษทางการเกษตรหรือไม่ เนื่องจาก  คณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งมีสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน เรียกประชุมวันที่ 27 พ.ย.นี้ เพื่อกลับมติการแบนสารพิษ ขณะที่ รมต.ฟากภูมิใจไทย ไม่ว่าจะเป็น อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข  มนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรฯ ยืนกรานไม่ทบทวนมติ 

 

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น เรื่องเพื่อรับทราบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะเสนอรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่างๆ 6 ราย

 

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอรายงานผลการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561 และยังจะรายงานมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 / 2562 , 4/2562 และ 5 / 2562

 

ทางด้านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) จะรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประจำเดือนตุลาคม 2562

 

ส่วน กระทรวงการคลัง จะรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาซื้อเงิน(PN) ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

 

ส่วนวาระเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างความตกลงมาจากการริเริ่มเชียงใหม่สู่การเป็นพหุภาคี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ...)

 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

กระทรวงกลาโหม เสนอขออนุมัติยกเว้นการจำกัดความสูงในการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ประจำบ้าน ของโรงพยาบาลพระมกุฎเกล้า และ การก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแพทย์ และนักเรียนพยาบาล ของกรมแพทย์ทหารบก  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ขณะที่ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะขอความเห็นชอบการลงทุนและการกู้ยืมเงินในโครงการจัดทำฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

 

ทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 จำนวน 3 ฉบับ

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ

 

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2562 และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกับเพื่อนงานความปลอดภัยทางถนน

 

 
 

สำหรับเรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทวงติง ถือเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติ ประกอบด้วย

 

กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงฉบับที่ ... พ.ศ. ... ออกตามความในพระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่กองรักษาดินแดนพ.ศ. 2497

 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสนอร่างกฎหมายทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ....

 

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎหมายทรวง ออกตามความในประมวลรัษฏากร (การกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการนำเงินส่งภาษีและข้อมูลนิติกรรมลักษณะเฉพาะ) 2 ฉบับ

 

นอกจากนี้ยังจะมีการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ การจดทะเบียนการออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ การออกหนังสือแทนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ และการเพิกถอนหนังสือทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ...

 

ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ การออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ การจดทะเบียนนิติกรรมหรือดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.รวมสองฉบับ

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า คาดว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้งคณะกรรมการ 5G แห่งชาติ ในวันที่ 26 พ.ย.นี้

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน