Inside ครม.

เปิดรายงาน 86 บุคคลสูญหายจากการกระทำของทหารหรือไม่

19 พฤศจิกายน 2019 เวลา 18:37
เปิดรายงาน 86 บุคคลสูญหายจากการกระทำของทหารหรือไม่
เปิดอ่าน 595

86 รายชื่อที่อยู่ในมือยูเอ็น รัฐบาลแจง 11 รายไม่ได้ทรมาน อีก 75 รายกำลังรวบรวม

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62   มีข้อมูลที่ถูกนำเสนอออกมาน่าสนใจอย่างยิ่ง   เมื่อกระทรวงยุติธรรมรายงานให้ที่ประชุมครม.รับทราบ ถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)  สอบถามเกี่ยวกับกรณีการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมกรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ทหารซ้อมทรมานบุคคลผู้ต้องสงสัยในระหว่างถูกควบคุมตัว)

 

โดยข้อมูลแรก เป็น ข้อเสนอแนะกสม. ระบุว่า  ครม. ควรสร้างกลไกภายในประเทศเพื่อประกันสิทธิของบุคคลตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฎิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดย ครม. ควรเร่งรัดการจัดทำร่างกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี เสนอต่อรัฐสภาพิจารณา

 

ซึ่งประเด็นนี้  ยธ. รายงานว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้หมดวาระลง จึงทำให้ไม่สามารถพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ ส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาอยู่ในชั้นรัฐสภา ต่อมาเมื่อมีการแต่งตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ยธ. ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติฯ แก่ ครม. แล้ว และ ครม. ได้เสนอไปยังประธานรัฐสภาด้วยแล้ว

 

 

 

 

 
 

นอกจากการรายงานความคืบหน้าของการผลักดัน ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย   

 

ทว่า มีอีกประเด็นไม่อาจมองข้ามได้  กระทรวงยุติธรรม  ตอบข้อสงสัยของกสม.เกี่ยวกับบุคคลสูญหายเป็นการถูกทหารซ้อมทรมานหรือไม่ และบุคคลที่สูญหายมีจำนวนเท่าไหร่  

 

กระทรวงยุติธรรม ได้รายงานว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญตามคำสั่ง นร ที่ 131/60 ลว. 23 พ.ค. 60 และคำสั่ง นร ที่ 198/60 ลว. 18 ส.ค. 60 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่กำหนดมาตรการป้องกัน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การติดตามตรวจสอบกรณีต่าง ๆ และการเยียวยาผู้เสียหาย จากการถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญและได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 4 คณะ

 

คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการกระทำทรมานแล้วเสร็จ จำนวน 53 ราย ไม่ปรากฏว่ามีการกระทำทรมานตามที่กล่าวอ้าง

 

สำหรับกรณีการติดตามตรวจสอบตามบัญชีรายชื่อบุคคลหายสาบสูญของคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยการสาบสูญโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ จำนวน 86 ราย นั้น

 

คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งได้ส่งข้อมูลไปยังคณะทำงานสหประชาชาติฯ แล้วจำนวน 11 ราย ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการถูกบังคับให้หายสาบสูญ สำหรับอีก 75 ราย อยู่ระหว่างเร่งรัดรวบรวมข้อมูลและจัดทำคำแปลเพื่อส่งไปยังคณะทำงานฯ ต่อไป

 

เมื่อรัฐบาลได้หมดวาระลงและพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่งผลให้คำสั่ง นร ที่ 131/60 และคำสั่ง นร ที่ 198/60 สิ้นสภาพ

 

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยธ. จะได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในโอกาสต่อไป

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน