Inside ครม.

"ประยุทธ์"ลงนามประกาศ"พื้นที่ความมั่นคง"ชายแดนสามจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป

8 พฤศจิกายน 2019 เวลา 18:13
"ประยุทธ์"ลงนามประกาศ"พื้นที่ความมั่นคง"ชายแดนสามจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป
เปิดอ่าน 419

ประกาศใช้พ.ร.บ.ม้่นคง อ.แม่ลาน จะนะ นาทวี เทพา สะบาย้อย เบตง สุไหงโกลก สุคิริน ต่อไป

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62  ที่ผ่านมา  ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมกับ ออกประกาศ ข้อกำหนด รวมกัน 4 ฉบับ  ในการกำหนดพื้นที่ควบคุม ชายแดนภาคใต้ต่อไป

 

การออกประกาศดังกล่าวเป็นผลจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้รายงานสถานการณ์ความไม่สงบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่าจะมีการประกาศพื้นที่ความมั่นคงต่อไปหรือยกเลิก  ซึ่งในที่สุดก็มีการประกาศออกมาดังนี้ 

 

เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ด้วยสถานการณ์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ยังคงปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งปรากฏเห็นชัดในรูปแบบของเหตุการณ์รุนแรง

 

ทั้งนี้ ห้วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ระดับหนึ่ง

 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารจัดการรักษาความสงบ และความปลอดภัยให้มีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ยังคง ต้องกำหนดมาตรการป้องกันไว้เช่นเดิม เพื่อมิให้สถานการณ์ขยายตัวลุกลาม หรือหากเกิดเหตุการณ์ รุนแรงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร

 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ยกเลิก การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ ตามกฎหมายทดแทน เพื่อให้สามารถนำมาตรการตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการรักษา ความสงบและความปลอดภัย ให้เป็นไปโดยต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

 

๑. ให้เขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุคิริน และ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

๒. ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือหน่วยงานภายในที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมายให้เป็นศูนย์อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบ ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร และจัดทำแผนการดำเนินการในการบูรณาการ การกำกับ ติดตาม และเร่งรัด หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

 

๓. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ การป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไข หรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือ การดำเนินการใดที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกำหนดขึ้น หรือการปฏิบัติการใด ของศูนย์อำนวยการ หน่วยงาน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ใดที่ได้รับมอบหมายจากกองอ านวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามประกาศดังต่อไปนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับโดยต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่น

 

(๑) ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 

(๒) ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอ่านรายละเอียดประกาศทั้ง  4  ฉบับที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/273/T_0019.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/273/T_0021.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/273/T_0023.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/273/T_0026.PDF


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน