Inside ครม.

โปรดเกล้าฯให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากตำแหน่งเดิม

11 กันยายน 2019 เวลา 10:13 น.
เปิดอ่าน 30

พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม พ้นรองเลขาธิการพระราชวังไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ฯ

11 ก.ย. 62   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนพ้นจากตำแหน่งเดิม

 

เนื่องจากบกพร่องในการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและ การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบ ส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ ระดับ ๑๑ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๗ ประจำกรมมหาดเล็ก ๙๐๔ โดยได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

อ่านรายละเอียด   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/226/T_0001.PDF