เนชั่นสุดสัปดาห์ On TV

เนชั่นสุดสัปดาห์กับ 3 บก

26 กรกฎาคม 2019

Image::thumbnail($path_thumb, 1000, 562)->save(Yii::getAlias($path), ['quality' => 80]);Image::thumbnail($path_thumb, 1000, 562)->save(Yii::getAlias($path), ['quality' => 80]);