Inside ครม.

"มหาดไทย" ชงครม.ย้ายล็อตใหญ่ จัดทัพ "บิ๊กคลองหลอด"

6 สิงหาคม 2019 เวลา 17:07
"มหาดไทย" ชงครม.ย้ายล็อตใหญ่ จัดทัพ "บิ๊กคลองหลอด"
เปิดอ่าน 657

จัดทัพใหญ่ "มหาดไทย" ยุค "บิ๊กป๊อก 2" โยกย้าย 31 บิ๊กคลองหลอด ปูฐานอำนาจ "พลังประชารัฐ"

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย(มท.) เสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับบริหารสูง 31 ราย เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบด้วย 

 

1.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นรองปลัดกระทรวง

2.นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการปกครอง

3.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน

4.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นอธิบดีกรมที่ดิน

5.นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6.นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

7.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

8.ว่าที่ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

9.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

10.นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

11.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

12.นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

13.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14.นายกมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราบการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

15.นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นผวจ.พังงา

16.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นผวจ.พิจิตร

17.นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.แพร่

18.นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.แม่ฮ่องสอน

19.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

20.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

 

21.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ เป็นผวจ.ลำพูน

22.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

23.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

24.นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สตูล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

25.นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผวจ.สตูล

26.นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

27.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

28.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

29.นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

30.นายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

31.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นผวจ.อุดรธานี

 

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563

 

 

สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรัฐบาลชุดใหม่ ที่กระทรวงมหาดไทยได้นำเสนอต่อที่ประชุม ครม. ถือเป็นการโยกย้ายฤดูกาลใหญ่ก่อนช่วงเดือนก.ย. ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกษียณอายุราชการ จับตาไปที่ตำแหน่งอธิบดี "กรมการปกครอง" ซึ่งถือเป็นกรมใหญ่ของกระทรวง ซึ่งการแต่งตั้งให้ "ธนาคม" จากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองนั้น พบว่าก่อนมาเป็นรองปลัดกระทรวง "ธนาคม" ย้ายมาจาก "ผู้ว่าฯนครสวรรค์" เป็น "สิงห์ดำ" (ผู้จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รุ่น 32 รุ่นเดียวกับ "บิ๊กฉิ่ง" ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดมหาดไทยคนปัจจุบัน ซึ่ง "ธนาคม-ฉัตรชัย" จะเกษียณอายุราชการพร้อมกันในปี 2564

 

"บิ๊กฉิ่ง" เป็นผู้ที่ "บิ๊กป๊อก" ไว้ใจมากโดยเฉพาะความเป็น "มือประสานสิบทิศ" กับทุกสิงห์ในมหาดไทย การเลือก "เพื่อนร่วมรุ่น" ครั้งนี้น่าจะเป็นอะไรที่ได้มากกว่า "คอนเนคชั่น" ไปสู่ท้องถิ่นผ่านเครือข่ายนายอำเภอทั่วประเทศ

 

มติครม.ยังมีชื่อ "สนิท ขาวสะอาด" ที่พ้นจาก "กรุ" ผู้ตรวจราชการกระทรวงมาเป็นผู้ว่าฯบึงกาฬ "สนิท" เป็น "สิงห์แดง" ที่เคยเติบโตเมื่อปี 2553 เขาเคยเป็น ผอ.สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนสมัยชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็น มท.1 และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พรรคต้นสังกัด "ทรงศักดิ์ ทองศรี" มท.3 ซึ่ง "บึงกาฬ" เป็นพื้นที่ฐานเสียงสำคัญของ "ทรงศักดิ์" 

 

"สิงห์แดง" คนนี้ก็เป็นสิงห์เดียวกับ รมว.คมนาคม "ศักดิ์สยาม ชิดชอบ" จบมาในสถาบันเดียวกัน ซึ่งในยุคปี 2553 ศักดิ์สยามคนนี้ที่เป็นหัวใจสำคัญของ "ภูมิใจไทย" ต่อทุกกลไกในกระทรวงในตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงาน รมว.มหาดไทยที่ "เนวิน ชิดชอบ" ส่งมาดูแล

 

ขณะเดียวกันชื่ออย่าง "ภานุ แย้มศรี" ผู้ว่าฯ นนทบุรี อีกหนึ่ง "สิงห์ดำ" ได้ขยับขึ้นจังหวัดใหญ่ที่ "พระนครศรีอยุธยา" ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อ พ.ย.2560 "ภานุ" ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกฯ เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยสืบสวนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาร่วมงาน พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ไม่เรียบร้อย แต่เมื่อกระทรวงมหาดไทยสืบสวนแล้วไม่พบว่ากระทำความผิดวินัย จึงสั่งยุติเรื่องตามมา ส่วน "จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา" เป็นอีก "สิงห์ดำ" ที่โยกย้ายจากผู้ว่าฯ สตูล ไปจังหวัดใหญ่ในตำแหน่งผู้ว่าฯ สงขลา ซึ่งเป็นฐานเสียงของ "นิพนธ์ บุญญามณี" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) เช่นกัน

 

 

อย่างไรก็ตาม จากคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1535/2562 เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2562 พบว่า "พล.อ.อนุพงษ์ " ได้ลงนามแบ่งงานกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งส่วนใหญ่มีกรมสำคัญที่อยู่ในกำกับดูแล ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร(กทม.) การประสานงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามพ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

ส่วน "นิพนธ์ บุญญามณี" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำกับดูแล กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการประปานครหลวง องค์การจัดการน้ำเสีย ขณะที่ "ทรงศักดิ์ ทองศรี" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแล กรมการพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง การประปาส่วนภูมิภาค องค์การตลาด

 

 

ทั้งหมดจึงเป็นการจัดทัพใหญ่ของ "บิ๊กป๊อก" ต่อฐานอำนาจในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นความได้เปรียบสำคัญของ "พลังประชารัฐ" เพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นในอนาคต !!!

 

Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน