วิเคราะห์ประเด็นร้อน

น้ำตาจะไหลออกพรฎ.ให้ผู้แทนรับเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน

7 ตุลาคม 2019 เวลา 17:19
น้ำตาจะไหลออกพรฎ.ให้ผู้แทนรับเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน
เปิดอ่าน 2,930

ท่านผู้แทนเฮถ้วนหน้าครม.ไฟเขียวเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน รวม 227,120 บาท

ตามที่เนชั่นสุดสัปดาห์นำเสนอวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  จะมีการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ กรรมาธิการ 

 

ในที่สุดที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 7 ต.ค.62   ซึ่งมี  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับดังกล่าว 

 

โดยจากเดิมกำหนดให้การรับเงินเดือนของประธานสภาผู้แทนราษฎร , รองประธานสภาผู้แทนราษฎร , ประธานวุฒิสภา , รองประธานวุฒิสภา , ผู้นำฝ่ายค้านในสภา , ส.ส. และ ส.ว. จากเดิมที่เริ่มรับเงินประจำตำแหน่งและเงินประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น นับแต่วันเข้าปฎิบัติหน้าที่  ซึ่งหมายถึงวันที่เข้าปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่  

 

โดยให้เปลี่ยนเป็น ได้รับเงินเดือน “นับแต่วันที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง” ส่วน ส.ส.จะนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ขณะที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะได้รับเงินนับจากอีกวันที่ประกาศรายชื่อในราชกิจกานุเบกษา

 

สำหรับ ส.ส.ชุดนี้เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ขณะที่การเลือกตั้งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 นั่นหมายความว่า ส.ส.จะได้เงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน โดย ส.ส.ได้รับเงินเดือน 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330 บาท รวม 113,560 บาท ได้ย้อนหลัง 2 เดือน คิดเป็น 227,120 บาท

 

ส่วน ส.ว.เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 มีพระราชโอกาสโปรดเกล้าเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 จึงจะได้รับเงินย้อนหลังไม่มากนัก โดย ส.ว.มีเงินเดือน 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330 บาท รวม 113,560 บาท

 

ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฏร มีเงินประจำตำแหน่ง 75,590 บาท เงินเพิ่ม 50,000 บาท รวม 125,590 บาท  รองประธานสภา เงินประจำตำแหน่ง 73,240 บาท เงินเพิ่ม 42,500 รวม 115,740 บาท

 

ประธานวุฒิสภา เงินประจำตำแหน่ง 74,420 บาท เงินเพิ่ม 45,500 บาท รวม 120,920 บาท รองประธานวุฒิสภา เงินประจำตำแหน่ง 73,240 บาท เงินเพิ่ม 42,500 บาท รวม 115,740 บาท โดยทั้งหมดได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

 

ส่วนผู้นำฝ่ายค้าน มีพระราชโองการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 มีเงินประจำตำแหน่ง 73,240 บาท เงินเพิ่ม 42,500 บาท รวม 115,740 บาท

 

การแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.ฎ.ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560 เนื่องจากฉบับเดิมนั้น สอดคล้องและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 196 ที่บัญญัติให้เงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนประโยชน์อย่างอื่นในตำแหน่งเหล่านี้ ได้กำหนดไม่ให้จ่ายก่อนวันเข้ารับหน้าที่

 

ขณะที่รัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 183 บัญญัติ ให้เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น โดยไม่มีคำว่า ไม่ให้จ่ายได้ก่อนวันเข้ารับหน้าที่ ประกอบกับสมาชิกภาพ ส.ส.เลือกตั้งทั่วไปตามมาตรา 100 กำหนดให้สมาชิกภาพของ ส.ส.เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง ส.ส. ส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ กำหนดให้เป็นสมาชิกภาพ ส.ส.เริ่มตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา

 

ส่วน ส.ว.รัฐธรรมนูญ กำหนดให้สมาชิกภาพของ ส.ว.ว่า เริ่มตั้งแต่วันที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้การได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือน สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องปรับปรุง พ.ร.ฎ ฉบับปี 2555 จากเดิม “ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มนับแต่วันที่เข้าปฎิบัติหน้าที่”

 

เป็น “ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มนับแต่วันที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง , นับแต่วันเลือกตั้ง , นับแต่วันเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง , นับแต่วันถัดจากการประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา”

 
Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน