Inside ครม.

โอนกรรมสิทธิ์ธรณีสงฆ์วัดดอนเมือง 8 ไร่ ให้การท่าอากาศยานไทย

5 ตุลาคม 2019 เวลา 20:29
โอนกรรมสิทธิ์ธรณีสงฆ์วัดดอนเมือง 8 ไร่ ให้การท่าอากาศยานไทย
เปิดอ่าน 1,291

ออกพรฎ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดดอนเมือง 8 ไร่ให้การท่าอากาศยานรับการขยายตัว

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 62  เวปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ของวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 

สำหรับ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  เนื่องจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ของวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม ๘ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๖๖๙๕ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการท่าอากาศยานตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ เป็นต้นมา

 

ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวบางส่วนเป็นลานจอดอากาศยานเพื่อเพิ่มจำนวนหลุมจอดอากาศยาน และเป็นเส้นทางสำหรับอากาศยานเข้าและออกจากโรงเก็บอากาศยาน

 

ประกอบกับที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าว อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ในที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าว เพื่อปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ประกอบการและผู้โดยสารอากาศยานที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 

ซึ่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าวให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง และวัดดอนเมืองได้รับค่าผาติกรรม จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) แล้ว สมควรโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าวให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

อ่านรายละเอียด   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/105/T_0001.PDF


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน