ธุรกิจ

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง 'ยกเว้น' ค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม 2 ปียาวถึงปี 65

1 กรกฎาคม 2020 เวลา 9:18
ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง 'ยกเว้น' ค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม 2 ปียาวถึงปี 65
เปิดอ่าน 754

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศกฎยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม ถึง 30 มิ.ย.65

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธรุกิจโรงแรม พ.ศ.2563 โดยมีเนื้อหาระบุว่า เนื้อหากฎกระทรวงระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมตามข้อ 1 (7) แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสาหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน