ผุดโครงการ "ก้าวทันการศึกษาปฐมวัยในยุค Thailand 4.0"

อดีตรองปลัดกทม.พร้อมอาจารย์ม.ดัง ผุดโครงการ "ก้าวทันการศึกษาปฐมวัยในยุค Thailand 4.0" มอบสื่อการสอนปฐมวัยฟรี เน้นพัฒนาทักษะเด็กอนุบาล          12 พ.ค.61-นายมานิต เตชะอภิโชค อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต จากสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อ.พรรษา ตระกูลบางคล้า สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ อ.อนุสรา ดีไหว้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การก้าวทันการศึกษาปฐมวัยในยุค Thailand 4.0 ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า โดยมีครูปฐมวัยจากสถานบันการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร กว่า 200 คน เข้ารับการอบรมและรับมอบสื่อการเรียนการสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

       

          นายมานิต กล่าวว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นหลักสูตรที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก เนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องทำภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรม ความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจ มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความดี มีวินัย เพื่อรากฐานคุณภาพชีวิตที่แข็งแรง ต้องขอบคุณ บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งสื่อการเรียนการสอน และงบประมาณทั้งหมดในโครงการนี้เพื่อการพัฒนาครูปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 อย่างต่อเนื่องต่อไป

 

         

          ด้าน นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด กล่าวว่า เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ลูกหลานของเราในศตวรรษ ที่ 21 ไป พร้อมๆ กันผมขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่มาร่วมโครงการอบรมและรับมอบสื่อการสอนในวันนี้ เนื่องจากการสอนในระดับชั้นอนุบาล ที่ต้องใช้สื่อเสริมประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 นั้น จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน ก็คือเด็กๆ อันเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญา อย่างสมดุลและยั่งยืน

Share: